สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดาเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

โดย กิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 10
คำอธิบาย:การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดาเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

รุ่นที่ 3 ครั้ง 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน รุ่นละจำนวน 60 คน

สอบถามเพิ่มเติ่มที่
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
  • โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-2414839
  • Email : clt_insti@hotmail.com
  • Line Official : สันนิบาตสหกรณ์ @clt.coop