สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ขบวนการสหกรณ์แสดงความยินดีเพื่อไทยร่วมรัฐบาล ชงแก้ปัญหาสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 11:07 น.
 207
UploadImage

ขบวนการสหกรณ์แสดงความยินดีเพื่อไทยร่วมรัฐบาล
ชงแก้ปัญหาสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

       สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยการนำของนายเจียง นาอุดม รองประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการฯ ประกอบด้วยนายวงศกร เอการัมย์ นายนพดล วรมานะกุล นายวงศ์วรัณ แนวพานิช และนายทวิวัส เหลี่ยมดี พร้อมด้วยนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ นายจันทร์ หวนสันเทียะ ที่ปรึกษา สสท. นายอุทัย ศรีเทพ ผู้ตรวจสอบกิจการ สสท. และคณะฯ เข้าพบผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วยนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานนโยบายการเกษตรพรรคเพื่อไทย เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทย ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ และขอให้พรรคเพื่อไทยได้ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจะได้ปฏิรูปขบวนการสหกรณ์ตามข้อหารือร่วมกันให้ประสบความสำเร็จ
 
       ทั้งนี้ขบวนการสหกรณ์โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้เข้าพบเพื่อย้ำนโยบายในเรื่องของการปรับโครงสร้างสหกรณ์ และเร่งรัดออกโฉนดที่ดินทำกินสหกรณ์นิคม 1.5 ล้านไร่ โดยพรรคเพื่อไทยยินดีและยืนยันถึงนโยบายในการช่วยเหลือและพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้

นโยบายแก้ปัญหาสหกรณ์
       1. เราจะสนับสนุนและปฏิรูปกระบวนการสหกรณ์ให้เกิดความสำเร็จ
       2. พรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนให้มีสภาสหกรณ์แห่งชาติ ให้มีความอิสระในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน
       3. พรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ต้นทุนต่ำและให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยเหลือเกษตรกรทุกด้านโดยตรง
       4. พรรคเพื่อไทยมีความเห็นร่วมกันว่าจะเร่งรัดให้ออกโฉนดที่ดินทำกินสหกรณ์นิคม 1.5 ล้านไร่ และจัดทำนโยบายเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ทำกิน 50 ล้านไร่โดยเร็วที่สุด
       5. สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าสาธารณะ รถแท็กซี่ รถเมล์รถสาธารณะ ผ่านสหกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อม
       1. กระบวนการสหกรณ์ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ไขถึงระดับโครงสร้างทันที และเรื่องนี้สามารถแก้ได้ พรรคเพื่อไทย จะร่วมกันกับสมาชิกสหกรณ์ ปฏิรูปกระบวนการสหกรณ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้ได้
       2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นรองประธาน หรือประธาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อวัตถุประสงค์ต้องรับใช้เกษตรกรและสหกรณ์
       3. พรรคเพื่อไทยจะออกเอกสารสิทธิและโฉนดรายบุคคล โดยมีเงื่อนไขให้มี การทำการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอากาศ และปลูกป่าถาวร เพื่อนำต้นไม้มารักษาต้นน้ำและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
       4. รถสาธารณะในเมืองใหญ่โดยเฉพาะรถแท็กซี่ต้องเป็นรถไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษฝุ่น PM 2.5

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage