สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 04 เม.ย. 2566 เวลา 09:48 น.
 964
UploadImage

สอ.ศธ. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ จำกัด

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับนายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ถือกำเนิดขึ้นโดยนายอภัย จันทรวิมล ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษาและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดก่อตั้ง ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2501 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 14/10811 เปิดดำเนินการประกอบธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2501 ในชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาพระนครและธนบุรี” ต่อมาได้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น”สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2519 จนถึงปัจจุบัน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
ณัฐพล ศรีสำราญรุ่งเรือง
สรุป/เรียบเรียง