สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 9.5 ล้านบาท

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 16 มี.ค. 2566 เวลา 14:36 น.
 65
UploadImage

จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 9.5 ล้านบาท
 
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่2/2566 โดยมีนายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และนายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะอนุกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้สหกรณ์ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสมาชิกและชุมชน จึงมีมติอนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเงินทั้งสิ้น9,510,000 บาท โดยแยกเป็นโครงการปกติ จำนวน 3,050,000 บาทโครงการพิเศษ จำนวน 6,460,000 บาท สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากเงินกู้ กพส. ในครั้งนี้จำนวน 384 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage