สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท. เสริมความรู้กฎหมายฯ บรรยายพิเศษ โครงการฯ สสจ.สุราษฎร์ธานี

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 15 มี.ค. 2566 เวลา 11:03 น.
 38
UploadImage

ประธานฯ สสท. เสริมความรู้กฎหมายฯ
บรรยายพิเศษ โครงการฯ สสจ.สุราษฎร์ธานี

 
วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายในการบริหารงานสหกรณ์ และเรื่องการบริหารการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ ในโครงการอบรม "เสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายในการบริหารงานสหกรณ์” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อเลือกตั้งกรรมการ สสจ.สุราษฎร์ธานี ชุดใหม่ ซึ่งจัดโดย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสจ.สุราษฎร์ธานี) ณ ห้องประชุมทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ในงานดังกล่าวมีนายวิฑูรย์ แนวพานิช รองประธานฯ สสท. และนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมทั้ง พบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าอบรม จำนวน 91 คน จาก 53 สหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายนิรันต์ ศรีวิไล สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด นายวีรศักดิ์ ศรีบุรุษ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ 
ทั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินอุดหนุนจัดโครงการฯ ให้แก่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 41,100 บาท 
นายวิฑูรย์ แนวพานิช รองประธานฯ สสท. กล่าวว่า “ปัจจุบันการบริหารงานของสหกรณ์มีภารกิจเพิ่มขึ้นหลายประการตามแต่สภาพของสหกรณ์แต่ละประเภท และด้วยภารกิจที่ต้องทำมากขึ้นทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี การทุจริตฉ้อโกงก็มีมากเช่นกัน เหตุผลส่วนหนึ่ง เกิดจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ขาดความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งการจัดโครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เพิ่มทักษะความรู้ด้านกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้อบรมด้วยกันและวิทยากรผู้ให้การอบรม เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป”


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage