สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท. เสริมเกราะความรู้กฎหมาย บรรยายพิเศษ และมอบงบอุดหนุน สสจ.สงขลา

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 15 มี.ค. 2566 เวลา 10:46 น.
 28
UploadImage

ประธานฯ สสท. เสริมเกราะความรู้กฎหมาย บรรยายพิเศษ
และมอบงบอุดหนุน สสจ.สงขลา

 
(วันที่ 11 มีนาคม 2566) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ ประกอบด้วย เรื่องพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  /ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญา /ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา  /กฎหมายแรงงาน /กฎหมายภาษีอากร ในโครงการอบรม หลักสูตร "กฎหมายกับการบริหารงานสหกรณ์" โดยมีนายวินัย ตุกวุ่น ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด นายแพทย์ชรินทร แพทยนันทเวช ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และมีนายทวิวัส เหลี่ยมดี กรรมการดำเนินการ สสท. นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ อดีต สกจ.สงขลา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 67 สหกรณ์ 214 คน ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับงบอุดหนุนการจัดโครงการจากสันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นเงินจำนวน 84,000 บาท 

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ  สสท. กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินงานของสหกรณ์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันสหกรณ์มี 7 ประเภท โดยสมาชิกจะทำหน้าที่ในการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการเพื่อบริหารงานสหกรณ์ และทำหน้าที่ในการดูแลกิจการสหกรณ์แทนบรรดาสมาชิกทั้งปวง โดยมีฝ่ายจัดการสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานนโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ จึงถูกคาดหวังจากบรรดาสมาชิกว่าจะต้องทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน ในการนำพาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาแก่บรรดาสมาชิก 

นายแพทย์ชรินทร แพทยนันทเวช ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์โครงการว่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage