สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 20

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 24 เม.ย. 2566 เวลา 00:00 น.
 139
การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่
รูปแบบออนไลน์ และออนไซต์
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 20
 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2566 (Online Zoom Meeting)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 (Online Zoom Meeting)
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2566 (Onsite)
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - กรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) จำนวน 60 คน
 - ต้องมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 เมษายน 2566** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
วิธีการฝึกอบรม ทั้ง 2 รูปแบบ
 - ฝึกอบรมแบบออนไลน์ (33 ชม.) ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 - ฝึกอบรมแบบออนไซต์ (18 ชม.) ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 - การทดสอบประมวลความรู้ (3 ชม.)
 - บรรยาย / กรณีศึกษา / work shop / ถาม-ตอบ ท้ายชั่วโมง
 
หลักเกณฑ์สำเร็จหลักสูตร
 1. ต้องผ่านการฝึกอบรมทั้ง 3 ครั้ง (ทั้งออนไลน์และออนไซต์) จำนวน 54 ชั่วโมง และมีเวลาฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
 2. ต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 
วุฒิบัตรและการขึ้นทะเบียนผ่านการฝึกอบรม
 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร จากสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 - ขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนวิชาการ 4,500 บาท / คน (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก)
 - วิชาการ, ค่าเอกสาร, ค่าวิทยากร
 - อาหารกลางวัน 4 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ (ครั้งที่ 3 ออนไซต์)
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 7 มื้อ (ครั้งที่ 3 ออนไซต์)
โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านระบบ Bill Payment
**ทั้งนี้สหกรณ์จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ เมื่อสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ส่ง E-mail ยืนยัน และให้สหกรณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินตามเอกสารที่แนบ**
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน 
   ติดต่อสำรองห้องพัก 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1044 หรือ 0 2241 1047, 08 9959 8122
 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Online & Onsite)
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/124
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008
โทรสาร 0 2241 1229 , 0 2241 4839
Email : cltinsti2020@gmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - คุณจิราวดี มุกช้าง 096 886 0156