สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการฯ สสท. พร้อมแจงความคืบหน้าระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี
 วันที่ 25 ม.ค. 2566 เวลา 09:24 น.
 250
UploadImage

UploadImage

UploadImage
แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการฯ สสท. พร้อมแจงความคืบหน้าระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
(วันที่ 24 มกราคม 2566) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) แถลงสรุปการประชุมคณะกรรมการฯชุดที่ 26 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 3 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดย มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2565
1.1) หากยังไม่มีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดยื่นฟ้องศาลปกครองในวันที่ 25 มกราคม นี้ สาเหตุในการฟ้องคือ นายทะเบียนไม่มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดจ้างผู้จัดการ , การออกระเบียบซึ่งเป็นการออกกฎเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดทำร่างกฎหมายไม่ถูกต้องตามกระบวนการ
1.2)  วันที่ 31 มกราคม 2566  จะมีการชุมนุมใหญ่ของชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเข้าพบนาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3) ยื่นหนังสือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบว่าระเบียบนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากขัดผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเนื้อหาระเบียบขัดรัฐธรรมนูญ
2.  แผนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติฉบับล่าสุด ทางที่ประชุมขอให้ทุกชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทดูว่าควรขับเคลื่อนอย่างไรและวางแผนร่วมกันเพื่อให้เกิดการทำงานควบคู่กับภาครัฐให้เกิดการสัมฤทธิ์ผล
3. สันนิบาตสหกรณ์ฯ กำหนดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1. พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 2. เสวนา หัวข้อ “พรรคการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ระบบเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” 3. การจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์