สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมใหญ่ฯ ทุ่มเงินซื้อข้าวกว่า 3 ตันและผักปลอดสารพิษ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 17:08 น.
 48
UploadImage

สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมใหญ่ฯ
ทุ่มเงินซื้อข้าวกว่า 3 ตันและผักปลอดสารพิษ แจกจ่ายสมาชิกกว่า 140,000 บาท
 
วันที่ 21 มกราคม 2566 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม นายพุทธา ศรีเกิน ประธานฯ สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด กล่าวรายงาน โดยนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สสท. เข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ และผู้แทนสหกรณ์ ร่วมประชุมกว่า 600 คน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ภายในงาน จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ด้วยการจัดซื้อผลิตผลทางการเกษตรมาแจกจ่ายให้สหกรณ์สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเงิน 140,000 บาท อาทิ ข้าวสารจ้าวมะลิจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น จำกัด มะเขือเทศราชินี และผักปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้ เป็นผลจากความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดให้เข้มแข็ง

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage 
นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวว่า "สหกรณ์ฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อความกินดีอยู่ดี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ดีและเป็นต้นแบบให้แก่สหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ การนำเอาของที่ระลึกที่เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ทางการเกษตรด้วยนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้นำไปใช้ภายในครัวเรือน นั่นคือการเอื้ออาทรต่อกันระหว่างเครือข่ายขบวนสหกรณ์ ซึ่งนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้กล่าวถึง สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อยู่เสมอ ในด้านการเป็นต้นแบบสหกรณ์ที่ดี การดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา นับว่าสอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด อยู่ในระดับแนวหน้า รวมทั้งยัง ช่วยเหลือสหกรณ์อื่นๆ เหมือนเป็นการช่วยพี่ช่วยน้อง ตามหลักการสหกรณ์ มีมากเอามาฝาก ทุกข์ยากเอามาถอน เดือดร้อนก็มากู้" จากนั้นนายปัณฐวิชญ์ ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรให้ การดำเนินการประชุมในวันนี้ เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ และให้สหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งพาของบรรดาสมาชิกสหกรณ์ต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด มีสมาชิก จำนวน 13,374 คน สินทรัพย์รวม 16,176,779,183.28 บาท ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มีกำไรสุทธิ 438,928,238.78 บาท การนี้ ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมัติเงินปันผล ร้อยละ 55.73 เฉลี่ยคืน ร้อยละ 31.51 ในส่วนของการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 นั้น ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการสหกรณ์ จำนวน 6 คน ประธานกรรมการ 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดย ดร.กมล ศรีล้อม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี


UploadImage

UploadImage
 
UploadImage

UploadImage