สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 17:17 น.
 65
UploadImage

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางนุชนารถ ไชยปัญญา ผู้ตรวจสอบภายใน นางสุนันทา ใจหวัง หัวหน้าฝ่ายบัญชี นางสาวศุภนุช กรแก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ นางมยุรีย์ ทองมูล หัวหน้าฝ่ายการเงิน    นางสุรีย์พร พลชนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป / เรียบเรียง