สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.
 141
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
 
หลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” รุ่นที่ 1
 
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
 
ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จ.เชียงราย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นละ 50 คน / สหกรณ์ละ 2 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2566** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร กรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ฟรี
 - ค่าวิชาการ
 - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ ตลอดการฝึกอบรม 3 วัน
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 6 มื้อ
 - ค่าที่พัก 2 คืน (พักคู่เท่านั้น) กรณีประสงค์พักเดี่ยวกรุณาชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน
 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - ค่าที่พัก ราคาคืนละ 1,000 บาท/ห้อง (กรณีพักเดี่ยว), ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
วันเวลาและสถานที่
 - ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 
 - ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เบอร์โทร 0 5379 3333 หรือ 09 8747 9096
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
การสมัครเข้าร่วมการอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/108
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008
โทรสาร 0 2241 1229 , 0 2241 4839
Email : cltinsti2020@gmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - คุณศิริ 09 5739 7520