สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 08 พ.ย. 2565 เวลา 16:53 น.
 94
UploadImage

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ
ให้ความรู้แก่สมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร
………………….
 
(8 พฤศจิกายน 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่สหกรณ์สมาชิก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎกระทรวงที่สหกรณ์ต้องถือปฏิบัติ พร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร (สสจ.กำแพงเพชร) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาฯ จำนวน 120 คน 56 สหกรณ์

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางผ่องศรี รวมสุข นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด นายสมพล สันติสันติสม ประธานกรรมการฯ สสจ.กำแพงเพชร กล่าวรายงาน

อนึ่ง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. พร้อมด้วยนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. และนางเบญจมาศ พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการ สสท. ได้มอบเงินอุดหนุนการจัดอบรมสัมมนาฯ จำนวน 72,305.65 บาท ให้กับ สสจ.กำแพงเพชร
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage