สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 18

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 07 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
 292
การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่
รูปแบบออนไลน์ และออนไซต์
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 18
 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 (Online Zoom Meeting)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 (Online Zoom Meeting)
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2565 (Onsite)
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - กรรมการและผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ จำนวน 60 คน
 - ต้องมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
วิธีการฝึกอบรม ทั้ง 2 รูปแบบ
 1. แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต
 2. แบบออนไซต์ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ
 - บรรยาย / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง
 
หลักเกณฑ์สำเร็จหลักสูตร
 - ต้องผ่านการฝึกอบรมทั้ง 3 ครั้ง (ทั้งออนไลน์และออนไซต์) จำนวน 54 ชั่วโมง และมีเวลาฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
 - ต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 
วุฒิบัตรและการขึ้นทะเบียนผ่านการฝึกอบรม
 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร จากสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 - ขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนวิชาการ 4,500 บาท / คน (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก)
 - ค่าวิชาการ/ ค่าเอกสาร/ ค่าวิทยากร
 - ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ (วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565)
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 7 มื้อ
โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านระบบ Bill Payment
**ทั้งนี้สหกรณ์จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ เมื่อสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ส่ง E-mail ยืนยัน และให้สหกรณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินตามเอกสารที่แนบ**
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน 
   ติดต่อสำรองห้องพัก 02-6693254-62 ต่อ1044 หรือ 02-2411047, 089-9598122
 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Online & Onsite)
 - คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/103
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
 UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop   เพิ่มเพื่อน
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณณัฐกานต์ บุญสนอง (บอม) 094 496 8075