สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ในการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 21:36 น.
 248
UploadImage

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ
ในการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
.........................
 
(23 กันยายน 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. บรรยายพิเศษในการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ที่ปรึกษาสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 จังหวัด 134 สหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 340 คน
 
อนึ่ง ชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดตั้งชมรมฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมเผยแพร่งานสหกรณ์ เป็นศูนย์กลางความรู้ทางวิชาการ การบริหาร การจัดการ แก่สมาชิกของชมรมฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานราชการองค์กร หรือ คณะบุคคล โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ และ เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิก และ ผู้บริหารสหกรณ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage