สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสจ.ชัยภูมิ ผนึกกำลังทำแผนร่วมกับ ผู้อำนวยการ สสท.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 14:17 น.
 70
UploadImage

สสจ.ชัยภูมิ ผนึกกำลังทำแผนร่วมกับ ผู้อำนวยการ สสท.

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสุธี บุญถือ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน มีนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจฯ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ คุณพิชญา ธรรมประโชติ ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วม แสดงข้อคิดเห็น แนะนำ เสนอแนะการดำเนินงานเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ทั้งนี้ ผอ.สสท.ได้ชี้แจงและเชิญชวน 1) เข้าร่วมงานกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 37 ทอด ณ วัดธาตุเจดีย์ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 2) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สสท. ในวันที่ 24 ธ.ค.65 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต 3) การจัดทำแผนพัฒนา สสจ.ชัยภูมิ ประกอบด้วย 3.1 แผนพัฒนาบุคลากร 3.2 แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตจองสมาชิก 3.3 แผนบูรณาการสหกรณ์กับการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 3.4 แผนจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกและติดตามการจ่ายเงินบำรุง โดยมีสหกรณ์เข้าร่วม 30 สหกรณ์ 54 คน หลังจากนั้นมีการประชุมตามวาระต่าง และเลือกตั้งกรรมการทดแทน กรรมการที่ว่าง ให้ครบ 15 คน จุดเด่นท่าน ประธาน สสจ. เน้น “ชัยภูมิเมืองสหกรณ์ก้าวหน้า โดยใช้นวัตกรรมจากงานวิจัยเป็นตัวนำและขับเคลื่อน”_โครงการเร่งด่วนเพื่อ การพัฒนาศักยภาพกรรมการ เรื่อง 1) การอบรมการฟ้องร้องและการดำเนินคดีในชั้นศาลฯ 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน 3) การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ ในงานกาชาด จ.ชัยภูมิ ซึ่งถือได้ว่า เป็นการประชุมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งให้ความสนใจและเข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จนก่อให้เกิดแผนงานในการพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิในปี 2566

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage