สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยโสธร : ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการตลาดในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าขบวนการสหกรณ์จังหวัดยโสธร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 15:09 น.
 297
UploadImage

ยโสธร : ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการตลาดในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าขบวนการสหกรณ์จังหวัดยโสธร

                   วันที่ 13 กันยายน 2565 นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าขบวนการสหกรณ์ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทดสอบตลาด Event Marketing)  โดยมีนางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขายโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

                   เนื่องจากจังหวัดยโสธรมีผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีสินค้าจากภาคการเกษตร สินค้าประเภทอาหาร และสินค้าจากเครื่องจักสานชุมชน ของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพชุมชน เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งในจังหวัดยโสธรและพื้นที่ใกล้เคียง และให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคที่สนใจ ต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจชุมชนของจังหวัดยโสธร ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร จึงได้กำหนดกิจกรรม “จัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าขบวนการสหกรณ์ จังหวัดยโสธร (ทดสอบตลาด Event Marketing) ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดยโสธร เพื่อให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร และจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร (ทดสอบตลาด Event Marketing) ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและผู้สนใจทั่วไป จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 จำนวน 2 วัน ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขายโสธร โดยมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด  สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด สหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ กลุ่มทอผ้าฝ้ายด้วยมือบ้านกำแมด กลุ่มสตรีจักสานบ้านนาสะไมย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง รวม 10 แห่ง จำนวน 25 ราย มีสินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ผักไฮโดรโปนิกส์ เห็ดในน้ำเกลือ ไข่มดแดงในน้ำเกลือ ผ้าทอมือพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน

                   เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการบริโภคภายในจังหวัด โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดและขบวนการสหกรณ์รวมทั้งกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ที่ได้นำสินค้าที่ผลิตมาร่วมกิจกรรม และเป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจ การผลิต การแปรรูป และการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าในขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติม


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร