สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกจ.ระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 10:21 น.
 100
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”
ภายใต้โครงการ
“สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”
 วันที่ 2  สิงหาคม  2565  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดระนอง และองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” โดยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คอคอดกระ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนอง เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู และบริเวณแม่น้ำกระบุรี    เป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมา เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำกระบุรี  ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวคอคอดกระ  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี ประธานในพิธีเปิด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานราชการต่าง ๆ และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม  จำนวน  200  ราย

นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อเป็นการแสดงพลังของขบวนการสหกรณ์ โดยได้กำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ ฯ จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม  (1) ชะลอน้ำ เติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่า (2) ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ (3) 1 จังหวัด 1 ความดีเพื่อแม่ (4) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  และ (5) จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมลงนามถวายพระพร 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่ วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจของขบวนการสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร โดยร่วมกันทำความสะอาด ทาสี และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวคอคอดกระ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ มีความสะอาด ได้ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ สวยงาม น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

เจสิญา  เกษแก้ว
ทีมประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง