สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ปิดอบรมหลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 1

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:19 น.
 222
UploadImage

ปิดอบรมหลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 1

ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตรและปิดอบรม หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 1.......

(27 กรกฎาคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบุตรและปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในการนี้มีนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวรายงาน

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์มีความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมการ/เตรียมเอกสาร เพื่อการฟ้องร้องคดีและดำเนินคดีในชั้นศาล รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประนอมหนี้และการดำเนินการในชั้นศาล ทักษะการเขียนคำร้องกับลูกหนี้ที่ค้างชำระในรูปแบบต่างๆโดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 73 คน


UploadImage