สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

​ผอ.สสท. บรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 10:42 น.
 111
UploadImage

ผอ.สสท. บรรยายพิเศษ
"การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์"
ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
……………....
 
(26 กรกฎาคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ซึ่งจัดโดย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 26  - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประขุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด อ.เมือง จ.ชุมพร
ในการนี้ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดอบรมแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นเงินจำนวน 38,180.05 บาท โดยมีนายสุรินทร์ ทองน้อย ประธานกรรมการสันนิบาตจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการเป็นผู้รับมอบ
นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวว่า “สหกรณ์เป็นองค์กร ที่มีการรวมตัวกันขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เป็นตัวแทนของบรรดาสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และตอบสนองความต้องการของบรรดาสมาชิกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มีการแข่งขันสูงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการในฐานะผู้นำสหกรณ์จึง ต้องสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรอื่น ๆ ว่าระบบสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มวลสมาชิกได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน”
 
 นายสุรินทร์ ทองน้อย ประธานกรรมการสันนิบาตจังหวัดชุมพร กล่าวว่า “สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในฐานะผู้นำสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำที่ต้องบริหารจัดการ และพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้กับสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้น สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ขึ้น เพื่อรับรู้และเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสหกรณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ และเชื่อมโยงความรู้การสหกรณ์ การบริหาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและ เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จ และมีการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในการบริหารจัดการสหกรณ์”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage