สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ความสำเร็จในการทำงาน” “คนสำราญ งานสำเร็จ”

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 14:22 น.
 63
UploadImage

“ความสำเร็จในการทำงาน”  “คนสำราญ งานสำเร็จ”
 
          เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน แต่ละคนย่อมมีความคาดหวังให้งานของตนประสบผลสำเร็จ ซึ่งก็แล้วแต่แนวทางและวิธีการในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป  เช่น บางคนชอบเอาใจ และหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจจากหัวหน้างาน เพราะคิดว่าหัวหน้างานสามารถสนับสนุนความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้กับตนเองได้ บางคนประสบความสำเร็จได้จากการสนับสนุนของทีมงาน โดยพยายามทำทุกวิถีทาง ให้สมาชิกในทีมรักใคร่...เพื่อว่า จะได้สนับสนุนให้ตนเองประสบความสำเร็จ  ในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหวังไว้ บางคนเชื่อไสยศาสตร์ อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย  หลายคนต้องการมุ่งหวังที่จะให้หน้าที่การงานของตนประสบความสำเร็จ  ด้วยความสามารถและฝีมือของตัวเอง ความสำเร็จด้วยฝีมือของเราเองจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
 
การพัฒนาตนเอง (การจัดการตนเอง) เพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้น มีหลักเบื้องต้นว่าเราจะต้องสำรวจตนเองเสียก่อนว่าเรามีคุณสมบัติดีหรือด้อยอย่างไร มีบุคลิกอย่างไร สุขภาพเป็นอย่างไร (อย่างน้อยก็ต้องรู้จักวิเคราะห์พฤติกรรมและผลงานของตัวเราเองว่า มีจุดเด่น จุดอ่อน จุดด้อย รวมทั้งอุปสรรคหรือข้อจำกัด อย่างไร) ทั้งนี้ เพื่อจะทราบข้อบกพร่องแล้วหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงตนเอง ปัจจัยต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อความสำเร็จที่น่านำมาประกอบการพิจารณา 4 ประการ คือ
1. ความสามารถในการทำงาน เรียกว่า “เก่งงาน”: มีความรู้ความชำนาญในงานนั้น  ความรับผิดชอบ  ทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ถูกต้อง  เป็นผู้มีความอดทนและมองการณ์ไกล
 
2. ความสามารถในการเข้ากับบุคคล เรียกว่า “เก่งคน” : มีความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นปรับตัวเองให้เข้ากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม (ปรับเปลี่ยน พัฒนาบุคลิก หรือพฤติกรรมของเราให้ทันสมัยอยู่เสมอ) ทำตัวให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนอื่น  ทำตัวให้เป็นที่ต้องใจผู้อื่น
 
3. ความสามารถในด้านความคิด เรียกว่า “เก่งคิด” : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักคิดแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญาประกอบการตัดสินใจ วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ มีความคิดกว้างไกล (มองการณ์ไกล)
 
4. ความสามารถในการดำเนินชีวิต เรียกว่า “เก่งดำเนินชีวิต” : มีความฉลาดในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   ฉลาดในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รู้จักการบริหาร การเงิน และเวลา  สร้างระบบความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างมีความสุข
 
สรุปได้ว่าบุคคลจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้ จะต้องรู้จักพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา  อย่างน้อยก็มีความเก่ง 4 เก่ง นี้นะค่ะ และทำอย่างมีความสุข ดังคำกล่าวที่ว่า “คนสำราญ งานสำเร็จ” จ้า….
 
 
UploadImage
นางสาวสมจิตร  ภูผาพลอย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม