สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 6

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
 385
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร 
 
หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร" รุ่นที่ 6
 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565
 
ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - กรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 50 คน (สหกรณ์ละ 2 คน)
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ฟรี (สหกรณ์ละ 2 คน)
 - ค่าวิชาการ / ค่าเอกสาร /ค่าวิทยากร
 - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ ตลอดการฝึกอบรม 3 วัน
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 6 มื้อ
 - ค่าที่พัก 2 คืน (พักคู่เท่านั้น) กรณีประสงค์พักเดี่ยวกรุณาชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน
 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - ค่าที่พัก (กรณีพักเดี่ยว), ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
วันเวลา และสถานที่
 - ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เบอร์โทร 032-471028-9, 092-4969365
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
เงื่อนไขการเข้าอบรมแบบเผชิญหน้า (Onsite)
 - ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป
 - กรณีได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 12 ชั่วโมง
 
การสมัครเข้าร่วมอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/82
 - สแกน QR Code
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1016, 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : คุณฤมล เบอร์โทร 087-5978462