สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยตำแหน่งจากประเภทสหกรณ์ที่ไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (สหกรณ์นิคม)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 16 พ.ย. 2565 เวลา 08:15 น.
 817
UploadImage