สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

สรุปยอดและรายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 17:30 น.
 756
รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์สามัคคี​ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565
ณ วัดธาตุเจดีย์ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
**************************************
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ลำดับที่ รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์ฯ  จำนวนเงิน 
1 สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด 1,000.00
2 สหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำกัด 200.00
3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด 500.00
4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 500.00
5 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
6 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 1,000.00
7 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด 1,000.00
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 2,000.00
9 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 1,000.00
10 นายกิตติ ไกรสิงห์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด) 500.00
11 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
12 สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จำกัด 1,000.00
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 1,000.00
14 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 1,000.00
15 นางสาวขวัญดาว จันทร์พุ่ม (สกก.ย่านตาขาว) 1.00
16 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด 500.00
17 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 3,000.00
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 1,000.00
19 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด 500.00
20 สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จำกัด 500.00
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 500.00
22 สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด 500.00
23 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
24 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,000.00
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
26 สหกรณ์การเกษตรกระนวน จำกัด 500.00
27 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด 3,000.00
28 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 2,000.00
29 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 2,000.00
30 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด 500.00
31 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด 2,000.00
32 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด 1,000.00
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 1,000.00
34 สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด 1,000.00
35 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
36 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด 1,000.00
37 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด 1,000.00
38 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
39 สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด 500.00
40 สหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี จำกัด 500.00
41 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 1,000.00
42 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
43 สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด 500.00
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด 300.00
45 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด 500.00
46 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด 500.00
47 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด 1,000.00
48 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด 1,000.00
49 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด 500.00
50 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 3,000.00
51 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 1,000.00
52 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด 500.00
53 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
54 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
55 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด 1,000.00
56 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำกัด 500.00
57 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 3,000.00
58 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ จำกัด 500.00
59 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด 500.00
60 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 500.00
61 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด 1,000.00
62 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัด 1,000.00
63 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 2,000.00
64 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด 2,000.00
65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
66 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด 2,000.00
67 สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด 500.00
68 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด 500.00
69 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด 1,000.00
70 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด 1,000.00
71 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 2,000.00
72 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
73 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 1,000.00
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 1,000.00
75 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด 600.00
76 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด 2,000.00
77 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
78 สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด 300.00
79 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 500.00
80 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 500.00
81 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด 472.00
82 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด 972.00
83 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 1,000.00
84 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด 500.00
85 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด 1,000.00
86 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด 1,000.00
87 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ที เค ที จำกัด 500.00
88 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด 1,000.00
89 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 500.00
90 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 2,000.00
91 สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด 2,000.00
92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 1,000.00
93 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 1,000.00
94 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 500.00
95 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 500.00
96 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 1,000.00
97 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด 500.00
98 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 2,000.00
99 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 1,000.00
100 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด 1,000.00
101 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด 500.00
102 สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด 300.00
103 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด 1,000.00
104 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด 500.00
105 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด 1,000.00
106 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 500.00
107 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด 1,000.00
108 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 3,000.00
109 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด 500.00
110 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด 2,000.00
111 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด 500.00
112 สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด 500.00
113 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด 500.00
114 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 1,000.00
115 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญญาภรณ์ จำกัด 200.00
116 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด 2,000.00
117 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด 500.00
118 สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด 500.00
119 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 2,000.00
120 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด 1,000.00
121 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จำกัด 500.00
122 สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด 500.00
123 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จำกัด 500.00
124 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 500.00
125 สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด 1,000.00
126 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด 500.00
127 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด 500.00
128 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 1,000.00
129 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด 1,000.00
130 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 500.00
131 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 500.00
132 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด 1,000.00
133 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
134 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 472.00
135 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน จำกัด 2,000.00
136 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด 500.00
137 สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด 1,000.00
138 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด 500.00
139 สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด 1,000.00
140 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 3,000.00
141 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จำกัด 2,000.00
142 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 500.00
144 สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด 1,000.00
145 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 1,000.00
146 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด 500.00
147 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด 500.00
148 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด 1,000.00
149 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 1,000.00
150 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด 1,000.00
151 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 500.00
152 สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด 1,000.00
153 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด 300.00
154 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด 1,000.00
155 สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด 500.00
156 นางมธุมิศร์ หุตบัวรัตน์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด) 50.00
157 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 1,000.00
158 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 5,000.00
159 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด 2,000.00
160 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,000.00
161 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 1,000.00
162 พันเอกหญิง ปฤษณา นะวะมวัฒน์ 1,000.00
163 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำกัด 992.00
164 สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด 1,000.00
165 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด 1,000.00
166 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด 1,000.00
167 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด 500.00
168 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด 500.00
169 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จำกัด 500.00
170 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 500.00
171 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด 1,000.00
172 สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด 500.00
173 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด 500.00
174 สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด 500.00
175 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด 1,000.00
176 สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด 1,000.00
177 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด 2,000.00
178 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด 1,000.00
179 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จำกัด 1,000.00
180 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด 500.00
181 สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด 1,000.00
182 สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด 500.00
183 สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด 500.00
184 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด 1,000.00
185 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด 500.00
186 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด 1,000.00
187 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 500.00
188 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 992.00
189 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด 1,000.00
190 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 1,000.00
191 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 2,000.00
192 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด 500.00
193 สหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด 1,000.00
194 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด 200.00
195 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จำกัด 500.00
196 สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด 500.00
197 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จำกัด 500.00
198 สหกรณ์ออมทรัพย์แอนเซลล์ จำกัด 300.00
199 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอำเภอเชียงดาว จำกัด 300.00
200 สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด 500.00
201 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 3,000.00
202 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด 472.00
203 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามฟูรูกาวา จำกัด 500.00
204 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด 3,000.00
205 สหกรณ์ออมทรัพย์  เสริมสุข จำกัด 1,000.00
206 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 1,000.00
207 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด 492.00
208 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำกัด 1,000.00
209 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด 2,000.00
210 สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด 1,000.00
211 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด 1,000.00
212 สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด 1,000.00
213 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 1 จำกัด 1,000.00
214 สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด 500.00
215 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิจิตร จำกัด 2,000.00
216 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด 1,000.00
217 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านสัมฤทธิ์ จำกัด 300.00
218 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนากสิกรโคกวัด จำกัด 1,000.00
219 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด 1,000.00
220 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 23 จำกัด 1,000.00
221 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 500.00
222 ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด 500.00
223 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 1,000.00
224 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 500.00
225 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด 1,000.00
226 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด 1,000.00
227 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด 500.00
228 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 1,000.00
229 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 1,000.00
230 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด 1,000.00
231 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ จำกัด 1,000.00
232 สหกรณ์บริการชุมชนเสนาสุข จำกัด 1,000.00
233 สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด 1,000.00
234 สหกรณ์กลุ่มดั๊บเบิ้ลเอ จำกัด 1,000.00
235 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 1,000.00
236 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพชรมณีสอยดาว จำกัด 500.00
237 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด 2,000.00
238 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด 1,000.00
239 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด 1,000.00
240 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
241 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 1,000.00
242 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จำกัด 1,000.00
243 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 1,000.00
244 สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง จำกัด 500.00
245 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด 500.00
246 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด 1,000.00
247 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 1,000.00
248 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแผนที่ทหาร จำกัด 1,000.00
249 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด 1,000.00
250 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 1,000.00
251 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 1,000.00
252 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
253 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 500.00
254 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 14 จำกัด 1,000.00
255 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด 1,000.00
256 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 500.00
257 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด 500.00
258 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด 500.00
259 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด 2,000.00
260 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด 1,000.00
261 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 1,000.00
262 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด 500.00
263 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 1,000.00
264 สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด 500.00
265 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 1,000.00
266 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำกัด 500.00
267 ร้านสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ จำกัด 500.00
268 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซิงเกอร์ จำกัด 500.00
269 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีกุดจอกพัฒนา จำกัด 500.00
270 สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด 500.00
271 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด 2,000.00
272 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด 500.00
273 สหกรณ์ยางพาราแม่ลาว - แม่กรณ์ จำกัด 500.00
274 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำกัด 500.00
275 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 1,972.00
276 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด 2,000.00
277 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 1,000.00
278 สหกรณ์สตรีหนองขาหย่าง จำกัด 300.00
279 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด 1,000.00
280 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสยามกลการ จำกัด 500.00
281 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด 2,000.00
282 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 500.00
283 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน จำกัด 300.00
284 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด 300.00
285 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
286 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำกัด 500.00
287 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขส.ทอ. จำกัด 1,000.00
288 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด 1,000.00
289 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ จำกัด 500.00
290 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 1,000.00
291 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำกัด 500.00
292 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปปข.8 จำกัด 200.00
293 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 1,000.00
294 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
295 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด 500.00
296 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด 1,000.00
297 สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด 500.00
298 สหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด 500.00
299 สหกรณ์ตำรวจภูธรลาดยาว จำกัด 500.00
300 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด 500.00
301 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด 1,000.00
302 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จำกัด 500.00
303 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนทิพพาวาส จำกัด 500.00
304 สหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จำกัด 1,000.00
305 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 1,000.00
306 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ เชียงพิณ จำกัด 1,000.00
307 สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด 1,000.00
308 สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด 500.00
309 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
310 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด 500.00
311 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด 500.00
312 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด 500.00
313 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด 500.00
314 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด 300.00
315 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 500.00
316 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด 472.00
317 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด 2,000.00
318 สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด 1,000.00
319 สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด 500.00
320 สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด 1,000.00
321 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหารสามัคคี จำกัด 1,000.00
322 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด 500.00
323 สหกรณ์ประมงปัตตานี จำกัด 1,000.00
324 สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด 500.00
325 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด 1,000.00
326 สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด 1,000.00
327 สหกรณ์ออมทรัพย์สหอาชีพเมืองสองแคว จำกัด 300.00
328 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด 1,000.00
329 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด 500.00
330 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 500.00
331 สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด 500.00
332 สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด 1,000.00
333 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด 1,000.00
334 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2,000.00
335 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด 500.00
336 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด 500.00
337 สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด 1,000.00
338 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวียงด้ง จำกัด 200.00
339 สหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จำกัด 500.00
340 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จำกัด 1,000.00
341 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด 500.00
342 สหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด 500.00
343 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด 500.00
344 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด 500.00
345 สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด 1,000.00
346 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอไอเอส จำกัด 1,000.00
347 ร้านสหกรณ์การขนส่ง จำกัด 1,000.00
348 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย จำกัด 500.00
349 สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด 500.00
350 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด 500.00
351 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่ม เอ พี เอ ซินดิเคท จำกัด 500.00
352 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
353 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด 3,000.00
354 สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด 1,000.00
355 สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด 1,000.00
356 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ 1,000.00
357 พ.ต.(ญ) ณัฐหทัย อ่อนจันทร์  1,000.00
358 สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จำกัด 1,000.00
359 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 1,000.00
360 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยท่าช้าง จำกัด 200.00
361 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ จำกัด 500.00
362 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด 300.00
363 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด 1,000.00
364 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จำกัด 1,000.00
365 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 500.00
366 สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด 1,000.00
367 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 500.00
368 สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด 500.00
369 สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด 500.00
370 สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด 500.00
371 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 21 จำกัด 300.00
372 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด 500.00
373 สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด 500.00
374 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด 1,000.00
375 สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด 500.00
376 สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด 500.00
377 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด 500.00
378 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด 500.00
379 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปภ.อุบลราชธานี จำกัด 300.00
380 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 2,000.00
381 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 1,000.00
382 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด 500.00
383 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครนายก จำกัด 500.00
384 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด 1,000.00
385 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำทรัพย์ทวี จำกัด 100.00
386 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด 3,000.00
387 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมอสาม จำกัด 500.00
388 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทคิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 500.00
389 สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด 1,000.00
390 สหกรณ์น้ำยางไท จำกัด 2,000.00
391 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำกัด 1,000.00
392 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 1,000.00
393 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 500.00
394 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด 1,000.00
395 สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด 1,000.00
396 สหกรณ์เดินรถเชียงราย จำกัด 500.00
397 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด 1,000.00
398 นายชนธรรม ธรรมชน 100.00
399 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 3,000.00
400 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จำกัด 500.00
401 สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด 500.00
402 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด 1,000.00
403 สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด 500.00
404 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองศาลา จำกัด 500.00
405 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร จำกัด 500.00
406 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด 1,000.00
407 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด 1,000.00
408 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด 1,000.00
409 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาบไพพัฒนา จำกัด 1,000.00
410 สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด 1,000.00
411 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาเขื่อน จำกัด 500.00
412 สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จำกัด 1,000.00
413 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด 500.00
414 สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด 500.00
415 สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
416 สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด 2,000.00
417 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัด 500.00
418 สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด 500.00
419 สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด 1,000.00
420 สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด 1,000.00
421 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำกัด 1,000.00
422 สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด 1,000.00
423 สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด 1,000.00
424 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านพรหมมาสตร์ จำกัด 500.00
425 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบแพร่ จำกัด 300.00
426 สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด 1,000.00
427 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวงสัมพันธ์ จำกัด 500.00
428 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด 1,000.00
429 สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด 500.00
430 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ลาว จำกัด 300.00
431 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด 300.00
432 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค กนช.หนองรี จำกัด 1,000.00
433 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 1,000.00
434 สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
435 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 2,000.00
436 สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด 1,000.00
437 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด 1,000.00
438 สหกรณ์ออมทรัพย์ราษฎร์บูรณะ จำกัด 500.00
439 สหกรณ์การเกษตรบุณฑริก จำกัด 1,000.00
440 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด 1,000.00
441 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด 1,000.00
442 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัด 300.00
443 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด 300.00
444 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย จำกัด 500.00
445 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันมะแฟน 58 จำกัด 500.00
446 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 1,000.00
447 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
448 สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด 1,000.00
449 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มอาร์พี รวมใจออม จำกัด 500.00
450 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด 500.00
451 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 2,000.00
452 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด 472.00
453 สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด 500.00
454 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 5,000.00
455 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000.00
456 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 400.00
457 สหกรณ์การเกษตรลอง จำกัด 500.00
458 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (สสจ.ชบ.) 2,000.00
459 สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด 500.00
460 สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด 500.00
461 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด 1,000.00
462 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด 1,000.00
463 สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด 1,000.00
464 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด 300.00
465 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด 1,000.00
466 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด 500.00
467 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด 500.00
468 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด 2,000.00
469 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 1,000.00
470 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 1,000.00
471 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด 500.00
472 สหกรณ์การเกษตรพรหมบุรี จำกัด 500.00
473 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด 1,000.00
474 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
475 สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จำกัด 500.00
476 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำกัด 2,000.00
477 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด 2,000.00
478 สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด 1,000.00
479 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,000.00
480 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด 1,000.00
481 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหลัวสามัคคี จำกัด 500.00
482 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 1,000.00
483 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด 500.00
484 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน จำกัด 1,000.00
485 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด 1,000.00
486 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด 2,000.00
487 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 500.00
488 สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด 500.00
489 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 จำกัด 1,000.00
490 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด 500.00
491 สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด 500.00
492 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี จำกัด 1,500.00
493 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.สุรินทร์ จำกัด 500.00
494 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค พัฒนานิคม จำกัด 500.00
495 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด 1,000.00
496 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 1,000.00
497 สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด 1,000.00
498 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลตรัง จำกัด 1,000.00
499 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 500.00
500 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 500.00
501 ร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำกัด 2,000.00
502 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด 3,000.00
503 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จำกัด 500.00
504 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำกัด 1,000.00
505 สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด 200.00
506 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ พิมาย จำกัด 1,000.00
507 สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก จำกัด 500.00
508 สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด 1,000.00
509 สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง จำกัด 500.00
510 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 3,000.00
511 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรทรัพย์ทวีบ้านห้วยหิน จำกัด 500.00
512 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด 2,000.00
513 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 พัน 1 จำกัด 1,000.00
514 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จำกัด 1,000.00
515 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด 1,000.00
516 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด 500.00
517 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บ.มัลติแบกซ์ (มหาชน) จำกัด 1,000.00
518 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด 500.00
519 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด 500.00
520 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค กลการ จำกัด 300.00
521 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำกัด 2,000.00
522 สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จำกัด 500.00
523 สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด 500.00
524 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 1,000.00
525 สหกรณ์ออมทรัพย์ศึกษาศาสตร์ จำกัด 500.00
526 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด 500.00
527 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 500.00
528 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 จำกัด 500.00
529 สหกรณ์ออมทรัพย์เลอองกา เวิลด์ จำกัด 160.00
530 สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด 1,000.00
531 สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด 500.00
532 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด 300.00
533 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด 1,000.00
534 สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด 500.00
535 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านไร่พัฒนา จำกัด 500.00
536 สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด 300.00
537 สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด 1,000.00
538 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำกัด 1,000.00
539 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด 500.00
540 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด 1,000.00
541 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด 1,000.00
542 สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 500.00
543 สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย จำกัด 500.00
544 สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด 500.00
545 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท จำกัด 500.00
546 สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด 500.00
547 สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด 1,000.00
548 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรสาคร จำกัด 500.00
549 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด 1,000.00
550 สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด 1,000.00
551 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด 1,000.00
552 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลโพธาราม จำกัด 500.00
553 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 500.00
554 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี จำกัด 500.00
555 สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด 1,000.00
556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด 500.00
557 สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด 500.00
558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,000.00
559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด 1,000.00
560 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด 2,000.00
561 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด 1,000.00
562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด 1,000.00
563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด 500.00
564 ร้านสหกรณ์โรงเรียนการบิน จำกัด 1,000.00
565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 3,000.00
566 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด 1,000.00
567 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด 1,000.00
568 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 1,000.00
569 สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด 500.00
570 สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด 3,000.00
571 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด 500.00
572 สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด 1,000.00
573 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด 1,000.00
574 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด 1,000.00
575 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จำกัด 500.00
576 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าเฟือง จำกัด 1,000.00
577 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด 1,000.00
578 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 3,000.00
579 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก จำกัด 500.00
580 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด 1,000.00
581 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
582 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
583 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 1,000.00
584 สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด 1,000.00
585 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 500.00
586 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด 500.00
587 สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด 500.00
588 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 3,000.00
589 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานห้างเซ็นทรัล จำกัด 1,000.00
590 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 1,000.00
591 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด 1,000.00
592 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด 1,000.00
593 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 500.00
594 สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัด 500.00
595 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด 2,000.00
596 สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด 500.00
597 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 500.00
598 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 1,000.00
599 สหกรณ์ออมทรัพย์ อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ และดับบลิว ซี พี จำกัด 1,000.00
600 สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด 500.00
601 สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จำกัด 500.00
602 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพลแสน จำกัด 500.00
603 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด 1,000.00
604 สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด 1,000.00
605 สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด 500.00
606 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด 1,000.00
607 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด 2,000.00
608 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด 300.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 556,091.00