สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

สรุปยอดและรายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 17:30 น.
 4532
รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์สามัคคี​ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565
ณ วัดธาตุเจดีย์ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
**************************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565
ลำดับที่ รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์ฯ  จำนวนเงิน 
1 สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด 1,000.00
2 สหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำกัด 200.00
3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด 500.00
4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 500.00
5 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
6 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 1,000.00
7 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด 1,000.00
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 2,000.00
9 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 1,000.00
10 นายกิตติ ไกรสิงห์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด) 500.00
11 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
12 สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จำกัด 1,000.00
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 1,000.00
14 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 1,000.00
15 นางสาวขวัญดาว จันทร์พุ่ม (สกก.ย่านตาขาว) 1.00
16 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด 500.00
17 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 3,000.00
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 1,000.00
19 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด 500.00
20 สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จำกัด 500.00
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 500.00
22 สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด 500.00
23 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
24 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,000.00
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
26 สหกรณ์การเกษตรกระนวน จำกัด 500.00
27 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด 3,000.00
28 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 2,000.00
29 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 2,000.00
30 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด 500.00
31 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด 2,000.00
32 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด 1,000.00
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 1,000.00
34 สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด 1,000.00
35 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
36 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด 1,000.00
37 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด 1,000.00
38 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
39 สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด 500.00
40 สหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี จำกัด 500.00
41 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 1,000.00
42 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
43 สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด 500.00
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด 300.00
45 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด 500.00
46 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด 500.00
47 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด 1,000.00
48 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด 1,000.00
49 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด 500.00
50 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 3,000.00
51 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 1,000.00
52 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด 500.00
53 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
54 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
55 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด 1,000.00
56 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำกัด 500.00
57 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 3,000.00
58 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ จำกัด 500.00
59 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด 500.00
60 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 500.00
61 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด 1,000.00
62 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัด 1,000.00
63 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 2,000.00
64 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด 2,000.00
65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
66 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด 2,000.00
67 สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด 500.00
68 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด 500.00
69 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด 1,000.00
70 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด 1,000.00
71 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 2,000.00
72 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
73 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 1,000.00
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 1,000.00
75 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด 600.00
76 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด 2,000.00
77 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
78 สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด 300.00
79 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 500.00
80 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 500.00
81 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด 472.00
82 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด 972.00
83 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 1,000.00
84 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด 500.00
85 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด 1,000.00
86 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด 1,000.00
87 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ที เค ที จำกัด 500.00
88 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด 1,000.00
89 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 500.00
90 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 2,000.00
91 สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด 2,000.00
92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 1,000.00
93 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 1,000.00
94 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 500.00
95 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 500.00
96 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 1,000.00
97 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด 500.00
98 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 2,000.00
99 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 1,000.00
100 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด 1,000.00
101 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด 500.00
102 สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด 300.00
103 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด 1,000.00
104 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด 500.00
105 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด 1,000.00
106 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 500.00
107 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด 1,000.00
108 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 3,000.00
109 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด 500.00
110 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด 2,000.00
111 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด 500.00
112 สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด 500.00
113 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด 500.00
114 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 1,000.00
115 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญญาภรณ์ จำกัด 200.00
116 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด 2,000.00
117 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด 500.00
118 สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด 500.00
119 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 2,000.00
120 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด 1,000.00
121 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จำกัด 500.00
122 สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด 500.00
123 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จำกัด 500.00
124 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 500.00
125 สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด 1,000.00
126 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด 500.00
127 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด 500.00
128 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 1,000.00
129 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด 1,000.00
130 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 500.00
131 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 500.00
132 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด 1,000.00
133 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
134 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 472.00
135 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน จำกัด 2,000.00
136 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด 500.00
137 สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด 1,000.00
138 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด 500.00
139 สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด 1,000.00
140 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 3,000.00
141 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จำกัด 2,000.00
142 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 500.00
144 สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด 1,000.00
145 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 1,000.00
146 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด 500.00
147 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด 500.00
148 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด 1,000.00
149 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 1,000.00
150 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด 1,000.00
151 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 500.00
152 สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด 1,000.00
153 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด 300.00
154 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด 1,000.00
155 สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด 500.00
156 นางมธุมิศร์ หุตบัวรัตน์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด) 50.00
157 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 1,000.00
158 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 5,000.00
159 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด 2,000.00
160 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,000.00
161 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 1,000.00
162 พันเอกหญิง ปฤษณา นะวะมวัฒน์ 1,000.00
163 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำกัด 992.00
164 สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด 1,000.00
165 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด 1,000.00
166 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด 1,000.00
167 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด 500.00
168 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด 500.00
169 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จำกัด 500.00
170 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 500.00
171 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด 1,000.00
172 สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด 500.00
173 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด 500.00
174 สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด 500.00
175 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด 1,000.00
176 สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด 1,000.00
177 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด 2,000.00
178 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด 1,000.00
179 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จำกัด 1,000.00
180 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด 500.00
181 สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด 1,000.00
182 สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด 500.00
183 สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด 500.00
184 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด 1,000.00
185 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด 500.00
186 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด 1,000.00
187 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 500.00
188 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 992.00
189 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด 1,000.00
190 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 1,000.00
191 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 2,000.00
192 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด 500.00
193 สหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด 1,000.00
194 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด 200.00
195 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จำกัด 500.00
196 สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด 500.00
197 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จำกัด 500.00
198 สหกรณ์ออมทรัพย์แอนเซลล์ จำกัด 300.00
199 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอำเภอเชียงดาว จำกัด 300.00
200 สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด 500.00
201 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 3,000.00
202 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด 472.00
203 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามฟูรูกาวา จำกัด 500.00
204 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด 3,000.00
205 สหกรณ์ออมทรัพย์  เสริมสุข จำกัด 1,000.00
206 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 1,000.00
207 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด 492.00
208 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำกัด 1,000.00
209 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด 2,000.00
210 สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด 1,000.00
211 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด 1,000.00
212 สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด 1,000.00
213 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 1 จำกัด 1,000.00
214 สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด 500.00
215 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิจิตร จำกัด 2,000.00
216 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด 1,000.00
217 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านสัมฤทธิ์ จำกัด 300.00
218 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนากสิกรโคกวัด จำกัด 1,000.00
219 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด 1,000.00
220 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 23 จำกัด 1,000.00
221 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 500.00
222 ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด 500.00
223 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 1,000.00
224 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 500.00
225 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด 1,000.00
226 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด 1,000.00
227 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด 500.00
228 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 1,000.00
229 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 1,000.00
230 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด 1,000.00
231 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ จำกัด 1,000.00
232 สหกรณ์บริการชุมชนเสนาสุข จำกัด 1,000.00
233 สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด 1,000.00
234 สหกรณ์กลุ่มดั๊บเบิ้ลเอ จำกัด 1,000.00
235 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 1,000.00
236 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพชรมณีสอยดาว จำกัด 500.00
237 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด 2,000.00
238 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด 1,000.00
239 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด 1,000.00
240 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
241 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 1,000.00
242 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จำกัด 1,000.00
243 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 1,000.00
244 สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง จำกัด 500.00
245 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด 500.00
246 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด 1,000.00
247 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 1,000.00
248 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแผนที่ทหาร จำกัด 1,000.00
249 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด 1,000.00
250 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 1,000.00
251 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 1,000.00
252 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
253 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 500.00
254 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 14 จำกัด 1,000.00
255 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด 1,000.00
256 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 500.00
257 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด 500.00
258 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด 500.00
259 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด 2,000.00
260 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด 1,000.00
261 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 1,000.00
262 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด 500.00
263 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 1,000.00
264 สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด 500.00
265 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 1,000.00
266 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำกัด 500.00
267 ร้านสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ จำกัด 500.00
268 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซิงเกอร์ จำกัด 500.00
269 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีกุดจอกพัฒนา จำกัด 500.00
270 สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด 500.00
271 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด 2,000.00
272 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด 500.00
273 สหกรณ์ยางพาราแม่ลาว - แม่กรณ์ จำกัด 500.00
274 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำกัด 500.00
275 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 1,972.00
276 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด 2,000.00
277 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 1,000.00
278 สหกรณ์สตรีหนองขาหย่าง จำกัด 300.00
279 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด 1,000.00
280 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสยามกลการ จำกัด 500.00
281 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด 2,000.00
282 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 500.00
283 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน จำกัด 300.00
284 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด 300.00
285 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
286 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำกัด 500.00
287 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขส.ทอ. จำกัด 1,000.00
288 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด 1,000.00
289 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ จำกัด 500.00
290 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 1,000.00
291 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำกัด 500.00
292 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปปข.8 จำกัด 200.00
293 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 1,000.00
294 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
295 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด 500.00
296 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด 1,000.00
297 สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด 500.00
298 สหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด 500.00
299 สหกรณ์ตำรวจภูธรลาดยาว จำกัด 500.00
300 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด 500.00
301 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด 1,000.00
302 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จำกัด 500.00
303 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนทิพพาวาส จำกัด 500.00
304 สหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จำกัด 1,000.00
305 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 1,000.00
306 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ เชียงพิณ จำกัด 1,000.00
307 สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด 1,000.00
308 สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด 500.00
309 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
310 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด 500.00
311 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด 500.00
312 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด 500.00
313 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด 500.00
314 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด 300.00
315 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 500.00
316 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด 472.00
317 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด 2,000.00
318 สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด 1,000.00
319 สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด 500.00
320 สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด 1,000.00
321 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหารสามัคคี จำกัด 1,000.00
322 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด 500.00
323 สหกรณ์ประมงปัตตานี จำกัด 1,000.00
324 สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด 500.00
325 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด 1,000.00
326 สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด 1,000.00
327 สหกรณ์ออมทรัพย์สหอาชีพเมืองสองแคว จำกัด 300.00
328 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด 1,000.00
329 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด 500.00
330 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 500.00
331 สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด 500.00
332 สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด 1,000.00
333 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด 1,000.00
334 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2,000.00
335 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด 500.00
336 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด 500.00
337 สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด 1,000.00
338 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวียงด้ง จำกัด 200.00
339 สหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จำกัด 500.00
340 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จำกัด 1,000.00
341 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด 500.00
342 สหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด 500.00
343 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด 500.00
344 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด 500.00
345 สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด 1,000.00
346 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอไอเอส จำกัด 1,000.00
347 ร้านสหกรณ์การขนส่ง จำกัด 1,000.00
348 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย จำกัด 500.00
349 สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด 500.00
350 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด 500.00
351 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่ม เอ พี เอ ซินดิเคท จำกัด 500.00
352 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
353 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด 3,000.00
354 สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด 1,000.00
355 สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด 1,000.00
356 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ 1,000.00
357 พ.ต.(ญ) ณัฐหทัย อ่อนจันทร์  1,000.00
358 สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จำกัด 1,000.00
359 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 1,000.00
360 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยท่าช้าง จำกัด 200.00
361 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ จำกัด 500.00
362 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด 300.00
363 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด 1,000.00
364 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จำกัด 1,000.00
365 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 500.00
366 สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด 1,000.00
367 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 500.00
368 สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด 500.00
369 สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด 500.00
370 สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด 500.00
371 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 21 จำกัด 300.00
372 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด 500.00
373 สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด 500.00
374 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด 1,000.00
375 สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด 500.00
376 สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด 500.00
377 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด 500.00
378 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด 500.00
379 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปภ.อุบลราชธานี จำกัด 300.00
380 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 2,000.00
381 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 1,000.00
382 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด 500.00
383 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครนายก จำกัด 500.00
384 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด 1,000.00
385 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำทรัพย์ทวี จำกัด 100.00
386 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด 3,000.00
387 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมอสาม จำกัด 500.00
388 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทคิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 500.00
389 สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด 1,000.00
390 สหกรณ์น้ำยางไท จำกัด 2,000.00
391 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำกัด 1,000.00
392 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 1,000.00
393 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 500.00
394 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด 1,000.00
395 สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด 1,000.00
396 สหกรณ์เดินรถเชียงราย จำกัด 500.00
397 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด 1,000.00
398 นายชนธรรม ธรรมชน 100.00
399 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 3,000.00
400 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จำกัด 500.00
401 สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด 500.00
402 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด 1,000.00
403 สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด 500.00
404 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองศาลา จำกัด 500.00
405 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร จำกัด 500.00
406 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด 1,000.00
407 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด 1,000.00
408 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด 1,000.00
409 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาบไพพัฒนา จำกัด 1,000.00
410 สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด 1,000.00
411 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาเขื่อน จำกัด 500.00
412 สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จำกัด 1,000.00
413 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด 500.00
414 สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด 500.00
415 สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
416 สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด 2,000.00
417 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัด 500.00
418 สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด 500.00
419 สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด 1,000.00
420 สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด 1,000.00
421 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำกัด 1,000.00
422 สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด 1,000.00
423 สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด 1,000.00
424 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านพรหมมาสตร์ จำกัด 500.00
425 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบแพร่ จำกัด 300.00
426 สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด 1,000.00
427 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวงสัมพันธ์ จำกัด 500.00
428 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด 1,000.00
429 สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด 500.00
430 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ลาว จำกัด 300.00
431 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด 300.00
432 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค กนช.หนองรี จำกัด 1,000.00
433 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 1,000.00
434 สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
435 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 2,000.00
436 สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด 1,000.00
437 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด 1,000.00
438 สหกรณ์ออมทรัพย์ราษฎร์บูรณะ จำกัด 500.00
439 สหกรณ์การเกษตรบุณฑริก จำกัด 1,000.00
440 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด 1,000.00
441 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด 1,000.00
442 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัด 300.00
443 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด 300.00
444 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย จำกัด 500.00
445 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันมะแฟน 58 จำกัด 500.00
446 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 1,000.00
447 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
448 สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด 1,000.00
449 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มอาร์พี รวมใจออม จำกัด 500.00
450 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด 500.00
451 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 2,000.00
452 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด 472.00
453 สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด 500.00
454 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 5,000.00
455 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000.00
456 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 400.00
457 สหกรณ์การเกษตรลอง จำกัด 500.00
458 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (สสจ.ชบ.) 2,000.00
459 สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด 500.00
460 สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด 500.00
461 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด 1,000.00
462 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด 1,000.00
463 สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด 1,000.00
464 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด 300.00
465 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด 1,000.00
466 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด 500.00
467 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด 500.00
468 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด 2,000.00
469 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 1,000.00
470 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 1,000.00
471 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด 500.00
472 สหกรณ์การเกษตรพรหมบุรี จำกัด 500.00
473 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด 1,000.00
474 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
475 สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จำกัด 500.00
476 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำกัด 2,000.00
477 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด 2,000.00
478 สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด 1,000.00
479 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,000.00
480 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด 1,000.00
481 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหลัวสามัคคี จำกัด 500.00
482 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 1,000.00
483 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด 500.00
484 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน จำกัด 1,000.00
485 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด 1,000.00
486 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด 2,000.00
487 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 500.00
488 สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด 500.00
489 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 จำกัด 1,000.00
490 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด 500.00
491 สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด 500.00
492 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี จำกัด 1,500.00
493 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.สุรินทร์ จำกัด 500.00
494 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค พัฒนานิคม จำกัด 500.00
495 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด 1,000.00
496 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 1,000.00
497 สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด 1,000.00
498 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลตรัง จำกัด 1,000.00
499 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 500.00
500 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 500.00
501 ร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำกัด 2,000.00
502 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด 3,000.00
503 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จำกัด 500.00
504 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำกัด 1,000.00
505 สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด 200.00
506 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ พิมาย จำกัด 1,000.00
507 สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก จำกัด 500.00
508 สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด 1,000.00
509 สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง จำกัด 500.00
510 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 3,000.00
511 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรทรัพย์ทวีบ้านห้วยหิน จำกัด 500.00
512 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด 2,000.00
513 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 พัน 1 จำกัด 1,000.00
514 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จำกัด 1,000.00
515 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด 1,000.00
516 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด 500.00
517 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บ.มัลติแบกซ์ (มหาชน) จำกัด 1,000.00
518 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด 500.00
519 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด 500.00
520 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค กลการ จำกัด 300.00
521 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำกัด 2,000.00
522 สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จำกัด 500.00
523 สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด 500.00
524 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 1,000.00
525 สหกรณ์ออมทรัพย์ศึกษาศาสตร์ จำกัด 500.00
526 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด 500.00
527 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 500.00
528 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 จำกัด 500.00
529 สหกรณ์ออมทรัพย์เลอองกา เวิลด์ จำกัด 160.00
530 สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด 1,000.00
531 สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด 500.00
532 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด 300.00
533 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด 1,000.00
534 สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด 500.00
535 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านไร่พัฒนา จำกัด 500.00
536 สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด 300.00
537 สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด 1,000.00
538 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำกัด 1,000.00
539 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด 500.00
540 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด 1,000.00
541 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด 1,000.00
542 สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 500.00
543 สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย จำกัด 500.00
544 สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด 500.00
545 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท จำกัด 500.00
546 สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด 500.00
547 สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด 1,000.00
548 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรสาคร จำกัด 500.00
549 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด 1,000.00
550 สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด 1,000.00
551 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด 1,000.00
552 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลโพธาราม จำกัด 500.00
553 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 500.00
554 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี จำกัด 500.00
555 สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด 1,000.00
556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด 500.00
557 สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด 500.00
558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,000.00
559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด 1,000.00
560 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด 2,000.00
561 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด 1,000.00
562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด 1,000.00
563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด 500.00
564 ร้านสหกรณ์โรงเรียนการบิน จำกัด 1,000.00
565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 3,000.00
566 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด 1,000.00
567 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด 1,000.00
568 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 1,000.00
569 สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด 500.00
570 สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด 3,000.00
571 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด 500.00
572 สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด 1,000.00
573 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด 1,000.00
574 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด 1,000.00
575 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จำกัด 500.00
576 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าเฟือง จำกัด 1,000.00
577 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด 1,000.00
578 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 3,000.00
579 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก จำกัด 500.00
580 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด 1,000.00
581 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
582 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
583 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 1,000.00
584 สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด 1,000.00
585 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 500.00
586 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด 500.00
587 สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด 500.00
588 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 3,000.00
589 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานห้างเซ็นทรัล จำกัด 1,000.00
590 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 1,000.00
591 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด 1,000.00
592 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด 1,000.00
593 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 500.00
594 สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัด 500.00
595 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด 2,000.00
596 สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด 500.00
597 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 500.00
598 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 1,000.00
599 สหกรณ์ออมทรัพย์ อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ และดับบลิว ซี พี จำกัด 1,000.00
600 สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด 500.00
601 สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จำกัด 500.00
602 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพลแสน จำกัด 500.00
603 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด 1,000.00
604 สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด 1,000.00
605 สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด 500.00
606 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด 1,000.00
607 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด 2,000.00
608 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด 300.00
609 นายจันทร์ หวนสันเทียะ 5,600.00
610 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 1,000.00
611 สหกรณ์การเกษตรตำบลชุมแสง จำกัด 500.00
612 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 1,000.00
613 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา 1,000.00
614 สํานักงานสหกรณ์​จังหวัดยโสธร 1,000.00
615 สหกรณ์ออมทรัพย์เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด 1,000.00
616 สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด 500.00
617 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด 1,000.00
618 สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด 500.00
619 ร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จำกัด 472.00
620 สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด 2,000.00
621 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส จำกัด 1,000.00
622 สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัด 500.00
623 นางมะลิวรรณ์ พลเดชา 1,000.00
624 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 2,000.00
625 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 2,000.00
626 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด 500.00
627 สหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด 300.00
628 สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานโรงแรมอโนมา จำกัด 500.00
629 สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
630 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด 500.00
631 นายสมชาย รัตนอารี 2,000.00
632 สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด 200.00
633 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบีพีพีกรุ๊ปเงินฝากพอเพียง จำกัด 500.00
634 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 10,000.00
635 สหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด 500.00
636 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จำกัด 300.00
637 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด 500.00
638 สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด 300.00
639 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย จำกัด 500.00
640 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด 1,000.00
641 สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด 500.00
642 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,000.00
643 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธัญญาพร จำกัด 300.00
644 นายสุรพล กมุทชาติ 500.00
645 สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด 2,000.00
646 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด 1,000.00
647 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษบุรี จำกัด 2,000.00
648 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลสมุทรปราการ จำกัด 500.00
649 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก จำกัด 1,000.00
650 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด 500.00
651 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จำกัด 300.00
652 สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด 1,000.00
653 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด 1,000.00
654 นายชัยรัตน์ ปันนวน 1,000.00
655 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด 1,000.00
656 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 3,000.00
657 นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล (สอ.กรมการปกครอง) 1,000.00
658 สหกรณ์รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จำกัด 500.00
659 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด 1,000.00
660 สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ๑ จำกัด 500.00
661 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จำกัด 2,000.00
662 สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด 1,000.00
663 นายธเนศ แก้วกำเนิด 5.00
664 สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด 500.00
665 สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด 300.00
666 ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน (สอ.ตำรวจภูเก็ต จก.) 500.00
667 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด 1,000.00
668 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนายาง จำกัด 500.00
669 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีหฤทัยขลุง จำกัด 1,000.00
670 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
671 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด 500.00
672 สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด 500.00
673 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด 2,000.00
674 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 3 จำกัด 1,000.00
675 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อพป.บ้านมะเดื่อทอง จำกัด 1,000.00
676 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหญ้าปล้อง จำกัด 300.00
677 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำน้ำน่าน จำกัด 500.00
678 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด 500.00
679 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 10,000.00
680 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทแทค จำกัด 1,000.00
681 สหกรณ์บริการเพื่อคนตาบอดและคนพิการ จำกัด 500.00
682 สหกรณ์เดินรถมหาสารคาม จำกัด 300.00
683 สหกรณ์ออมทรัพย์ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 500.00
684 นางสาวรัตนา กลางณรงค์ 2,000.00
685 นายเชิดชัย ไกรนรา 1,000.00
686 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 พัน 2 จำกัด 500.00
687 นายวิชัย โกซิน 500.00
688 นางจันทร์เพ็ญ ดวงมาลา 1,000.00
689 นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร 500.00
690 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 5,000.00
691 สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด 2,000.00
692 พลตรี สัมพันธ์ ดำรงค์กุล (สอ.กรมสวัสดิการทหารบก จก) 1,000.00
693 สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด 500.00
694 สหกรณ์ออมทรัพย์ อสมท จำกัด 2,000.00
695 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา 600.00
696 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด 1,000.00
697 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด 500.00
698 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด 1,000.00
699 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง จำกัด 500.00
700 นางสาวพลอยริญญา ภัทรอิ่มอ้วน (บริษัท เอแอล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด) 1,000.00
701 สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด 1,000.00
702 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จำกัด 1,000.00
703 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด 1,500.00
704 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 500.00
705 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด 500.00
706 สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด 500.00
707 สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำกัด 500.00
708 สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด 1,000.00
709 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด 2,000.00
710 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำกัด 500.00
711 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองหญ้าปล้องสามัคคี จำกัด 500.00
712 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่มสามัคคี จำกัด 300.00
713 สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด 1,000.00
714 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด 500.00
715 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือปิ่นทอง จำกัด 2,000.00
716 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จำกัด 1,000.00
717 สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด 2,000.00
718 สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด 1,000.00
719 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 1,000.00
720 สหกรณ์การเกษตรกุดบาก จำกัด 1,000.00
721 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 2,000.00
722 สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด 500.00
723 สหกรณ์ออมทรัพย์ก้าวหน้า จำกัด 500.00
724 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด 500.00
725 นายธีรพล โกวิทหัตถกิจ (สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก.) 100.00
726 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคใต้) 7,100.00
727 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านตะกรบ จำกัด 500.00
728 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1,000.00
729 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 3,000.00
730 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด 500.00
731 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 900.00
732 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 1,000.00
733 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด 500.00
734 สหกรณ์บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล ออมทรัพย์ จำกัด 500.00
735 สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
736 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด 500.00
737 สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด 1,000.00
738 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) 3,000.00
739 สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด 1,000.00
740 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด 1,000.00
741 สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด 200.00
742 สหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอีสาน จำกัด 1,000.00
743 สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด 500.00
744 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกขอนพูนทรัพย์ จำกัด 300.00
745 สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด 500.00
746 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 4 จำกัด 1,000.00
747 สหกรณ์บางกะปิ จำกัด 500.00
748 สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด 1,000.00
749 สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด 200.00
750 สหกรณ์การเกษตรบุเปือย จำกัด 500.00
751 นางสาวสินีนาจ สุดสำเร็จ (สอ.วชิรพยาบาล จก.) 1,000.00
752 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 500.00
753 นายกิตติพงษ์ นาคสี 200.00
754 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถ้ำตลอด จำกัด 500.00
755 สหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย จำกัด 300.00
756 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จำกัด 1,000.00
757 สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด 1,000.00
758 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด 500.00
759 สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จำกัด 1,000.00
760 สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด 500.00
761 สหกรณ์ออมทรัพย์เอนไกไทย จำกัด 1,000.00
762 สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด 500.00
763 นางสาวลักษณาวดี เนติเจียม (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม) 100.00
764 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด 1,000.00
765 สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด 1,000.00
766 สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด 1,000.00
767 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด 500.00
768 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร 170.00
769 สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 500.00
770 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 972.00
771 ร้อยตำรวจตรี วิรัตน์ สมจิต 20.00
772 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกวียนหัก จำกัด 500.00
773 นางสาวกนกรัตน์ เขมานุวงศ์ 1.00
774 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 500.00
775 นายกิตติ์สินธุ์ นภาโพธิ์ทอง 1.00
776 สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด 1,000.00
777 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 1,000.00
778 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟีลาเมนต์คลองหลวง จำกัด 500.00
779 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จำกัด 2,000.00
780 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 2,000.00
781 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จำกัด 1,000.00
782 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด 500.00
783 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 500.00
784 นายเอนก คำจำรูญ 1,000.00
785 นายเทิม มิตรจิต 500.00
786 นางลัดดา กระดานพล 100.00
787 นายทัศนะ วิเศษ 200.00
788 นายประสิทธิ์ คงเถื่อน 200.00
789 นายศิริ เพชรคีรี 100.00
790 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ 300.00
791 นางเสาวนิตย์ นิ่มนวล 200.00
792 นายธานี ก่อบุญ 1,000.00
793 นายประชนม์ อาวุธเพชร 300.00
794 นายธรเดช นิลสระคู 1,000.00
795 ร.ต.อ.ใจ สิงห์ดำ 200.00
796 ร.ท.เหรียญ ชาติดำ 1,000.00
797 พ.ต.อ.อัควัฒน์ เผือดนอก 500.00
798 นายแพทย์อนุพงศ์ เพ็ญจันทร์ 500.00
799 นายเรวัตร วัฒนาพาณิชย์ 500.00
800 จ.ต.ไพโชค คงสุทธิ 200.00
801 นายสาโรจน์ ภู่พัฒน์ 200.00
802 นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต 200.00
803 นายศิริ เลิศไกร 200.00
804 นายแพทย์สุชาติ ตันตินิรามัย 1,000.00
805 เภสัชกรรัตนชัย รัตนโคตร 500.00
806 นายอานันต์ ศิริ 200.00
807 นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม 500.00
808 นางอารี โคตรประทุม 500.00
809 นายประมวล อ่อนฤทธิ์ 100.00
810 นายประดิษฐ ลือเดช 200.00
811 นายอรสา อินทุยศ 200.00
812 นายสนธิ์ มาสะอาด 200.00
813 นายวิจิตร กบินพัสดิ์ 200.00
814 นายสมคิด อ่อนปรางค์ 200.00
815 นายสำราญ กลิ่นหอม 300.00
816 นายธวัช ชูตระกูล 100.00
817 นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์ 100.00
818 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 1,000.00
819 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด 500.00
820 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด 1,000.00
821 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 500.00
822 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 1,000.00
823 นายอุทัย ศรีเทพ 1,000.00
824 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
825 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,000.00
826 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 1,000.00
827 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด 1,000.00
828 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด 1,000.00
829 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำปาง 1,000.00
830 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 1,000.00
831 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
832 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ จำกัด 500.00
833 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 35 จำกัด 1,000.00
834 นายกิตติ์ เกิดโสภา 1,000.00
835 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยโสธร 1,000.00
836 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด 1,000.00
837 พลตรี อานุภาพ ศิริมณฑล (เลขานุการกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก) 1,000.00
838 นายบัวพันธ์ นันตา 1,000.00
839 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด 2,000.00
840 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด 1,000.00
841 นายชณินวัชร ต๊อดแก้ว 500.00
842 สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด 1,000.00
843 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.3 พัน 3 จำกัด 1,000.00
844 นายประพันธ์ ณ สงขลา 1,000.00
845 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 1,000.00
846 นางสาวศศมณฑ์ สุราษฎร์ 1,000.00
847 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ จรต. จำกัด 1,000.00
848 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 2,000.00
849 นายอธิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ 999.00
850 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด 3,000.00
851 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,000.00
852 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด 2,000.00
853 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด 2,000.00
854 นายพิทยา เรืองจันทร์ 500.00
855 นายสัญชัย รอบรู้ 100.00
856 รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ 500.00
857 นายนคร เทพหนู 100.00
858 นายยอดชาย กลมศิลา 400.00
859 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 1,000.00
860 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,000.00
861 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
862 นางเรียม ดีหลักแก้ว 500.00
863 นายศรายุทธ สมศรี 300.00
864 บริษัท จงสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 600.00
865 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จำกัด 500.00
866 นายวงศกร เอการัมย์ 500.00
867 นางพิมพ์ชนา พุ่มโพธิ์ทอง 35.00
868 นายอุทิศ ยะมา 10.00
869 สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด 1,000.00
870 นางสาวปรีดาพรรณ ด่านจิตติศิริ 10.00
871 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด 500.00
872 สหกรณ์ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเชียงใหม่ จำกัด 500.00
873 สหกรณ์บริการเพิ่มพูน จำกัด 713.00
874 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด 3,000.00
875 นายยุทธพงษ์ คันธิยะรัตน์ 5.00
876 สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 1,000.00
877 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด 1,000.00
878 นายณรงค์ คนขำ 20.00
879 สหกรณ์แก้วเกษตร จำกัด 500.00
880 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด 1,000.00
881 สหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด 1,000.00
882 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,000.00
883 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด 1,000.00
884 สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด 1,000.00
885 น.อ.สราวุฒิ เนื่องชุมพร 500.00
886 นายดิเรก เนคมานุรักษ์ 500.00
887 นายเกรียงศักดิ์ เนื้อศรีจันทร์ 500.00
888 นายถาวร นาคอุดม 100.00
889 นายสงวน ศรีสวัสดิ์ 100.00
890 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ 100.00
891 นางเบญจรัตน์ พวงคำ 100.00
892 นางสาวศศิธร เทียนจ่าง 100.00
893 สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 1,500.00
894 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,444.00
895 นายธนวัฒน์ หวังดี 20.00
896 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย จำกัด 1,000.00
897 นายธนกร แก่นสาร 1.00
898 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอส วี ไอ จำกัด 1,000.00
899 สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด 1,000.00
900 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด 500.00
901 สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จำกัด 2,000.00
902 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
903 นายเกรียงไกร ขำอินทร์ 500.00
904 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหัวทำนบ จำกัด 300.00
905 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 3,000.00
906 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 3,000.00
907 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จำกัด 500.00
908 นางสาวเขมินทรา คงสมลาภ 29.00
909 นางสาววัฒนิกา คงสมลาภ 20.00
910 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 1,000.00
911 สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง จำกัด 2,000.00
912 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
913 นายอุกฤฌ น้านิรัติศัย 1.00
914 นางสาวพัชรี วิชัยดิษฐ์ 200.00
915 นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล 300.00
916 ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร 500.00
917 นายพรเทพ ล้อมพรม 1,000.00
918 สหกรณ์การเกษตรองครักษ์ จำกัด 500.00
919 นางสาวนภาภรณ์ เต่งแก้ว 35.00
920 นายวิชิต พิทักษ์สิริพงศ์ 1.00
921 นางอัญชลี วงศ์สรรคกร 50.00
922 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด 1,000.00
923 นายประสิทธิ์ ศรีน้อย 5.00
924 นางสาวชัชฎา จิรธนภิญโญ 1.00
925 นางสาวปิยะธิดา งามจำรัส 10.00
926 นางสาวนันทิกร งามจำรัส 10.00
927 นายวงศธร ใจเที่ยง 4.00
928 นายมะณู บุญศรีมณีชัย 2,000.00
929 นางสาวทัชชา บำเรอจิต 20.00
930 นายยุทธพงษ์ ครชาตรี 20.00
931 นายรังสรรค์ ปิติปัญญา 1,000.00
932 นายพิษณุ เลี้ยงถนอม 1.00
933 นางสาวสินีนาถ ไพสิฎฐานันท์ 20.00
934 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 1,000.00
935 นายวีระชัย ก้อนมณี 1,000.00
936 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 2,950.00
937 นายเอนก ธรรมสุทธิ์ (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จก) 1,000.00
938 ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร (สอ.ตำรวจปัตตานี จก) 500.00
939 นายณัฐกฤต เชี่ยวชาญ 10.00
940 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 500.00
941 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 33 จำกัด 1,000.00
942 นางสาววันเพ็ญ ธงทอง 200.00
943 นางสาวอุมาพร เทพศิริ 200.00
944 เงินสดจากตู้บริจาค 993.00
945 นางรุ่งนภา วันสวัสดิ์ 299.00
946 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด 500.00
947 สหกรณ์โคนมเสิงสาง จำกัด 2,000.00
948 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสยามสตีล จำกัด 2,240.00
949 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด 2,000.00
950 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 1,000.00
951 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าพระ จำกัด 3,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 864,108.00