"การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและบทวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561)"

1. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

2. คำชี้แจงข้อไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

3. บทวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

4. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ ( ฉบับที่..) พ.ศ. .... ( Checklist)


โครงการสัมมนาคืนสู่เหย้าผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง "สิงห์คืนถ้ำ"
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561
"ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. .."
ความเห็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ..
แนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันกับสหกรณ์อื่น
ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ทั้ง 3 ฉบับ
ความคิดเห็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศต่อร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดย รัฐบาล (สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดย พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ
ผลการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
   

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ©2010
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล : cltthailand@gmail.com