ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแทนตำแหน่งที่ว่าง
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2560
กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญ ผู้แทนสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่าง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560
โครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งและการเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด”
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช พัทยา จ.ชลบุรี
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร นักบริหารสหกรณ์การเกษตร

เกณฑ์คุมเข้มสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ล็อตแรก (1 มิ.ย.2560) สรุปง่ายๆดังนี้

1. กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท ของสหกรณ์และชุมนุม ไม่เกิน 4.5% ต่อปี (ประกาศ)
2. กำหนดให้อ้ตราจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 10% ต่อปี (อ้ตราเท่าเดิม) แต่ไม่เกิน 80% ของกำไรสุทธิของสหกรณ์
    (ร่างกฎกระทรวง)

3. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น สหกรณ์ผู้รับฝากจะรับฝากเงินจากสหกรณ์ใหญ่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
    เมื่อรวมกับเงินกู้ (ถ้ามี) ได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝาก (ร่างระเบียบ)

4. สหกรณ์ขนาดใหญ่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จะปล่อยกู้ให้สหกรณ์แห่งใดแห่งหนึ่ง ได้ไม่เกิน 10%
    ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝาก (ร่างระเบียบ)


หมายเหตุ ข้อ 3 และ 4 ให้สหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์ให้แก้ไขระเบียบเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นไปตามร่างระเบียบใหม่ ภายใน 120 วัน นับจาก 1 มิ.ย. กรณีสหกรณ์ใดไม่ดำเนินการ ให้สหกรณ์จังหวัดเพิกถอนการให้ความเห็นชอบระเบียบเดิม

สารานุกรมความรู้ เรื่องสหกรณ์
ประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์
สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ขอเชิญร่วมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560"
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (แผนงานงบประมาณ 60)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สสท. 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สสท. 5 ปี
ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 20 ปี
ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 5 ปี
กำหนดการพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2559
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
บทเพลง 100 ปี สหกรณ์ไทย ครบรอบ 64 ปี ชสท.
โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง 100 ปี สหกรณ์ไทย : ประวัติความเป็นมา และแนวโน้มของสหกรณ์ไทยในทศวรรษหน้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
 
   

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : clt@clt.or.th