ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
คู่มือการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
ขอเชิญประชุมใหญสามัญ ประจำปี 2558
ขอเชิญส่งโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับจังหวัด
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงและการดำเนินกิจการของสหกรณ์บริการในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ และแบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงและการดำเนินกิจการของสหกรณ์ประมงในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ร่างพระราชบัตญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่......) พ.ศ. .......
ตอบกลับภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมคัดเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่น และกิจกรรมคัดเลือก 100 นักสหกรณ์ ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี้

บันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับองค์การสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 

 

"เอกสารบรรยาย ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง"
โดย พันเอกแพทย์หญิง สุมล นาคเฉลิม ณ โรงแรมอุบลบุรีย์
"เอกสารบรรยาย สหกรณ์ต้องปรับตัวอย่างไร? จังหวัดพิษณุโลก"

- กฎหมายว่าด้วยจำนอง เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวทางการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน
- ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน
- ตัวอย่างหนังสือเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้

เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก กรมพลังงานทดแทน วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก บริษัทบางจากปิโตรเลียม วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
 

 

 

 

ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2558
สสท.ทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ปี 58 อ่านต่อหน้า 3
ระดมสมองจัดตั้งชุมนุม สหกรณ์บริการแห่งประเทศไทย อ่านต่อหน้า 17
บางจากฯ จับมือเดลินิวส์ มอบคูปองส่วนลดน้ำมัน บรรเทาภาระเกษตรกร จัดโครงการเติมน้ำมัน ปันส่วนลดช่วยชุมชน อ่านต่อหน้า 18
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 
  
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th