ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
กำหนดการเนื่องในงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อ 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรมร่วมสนุกตอบแบบสอบถามกับทางสันนิบาตสหกรณ์ในงาน “ 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง ”
คู่มือการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
ขอเชิญส่งโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับจังหวัด
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงและการดำเนินกิจการของสหกรณ์บริการในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงและการดำเนินกิจการของสหกรณ์ประมงในสภาวการณ์ปัจจุบัน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับองค์การสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
 

 

โครงการพัฒนาคัดสรรวิทยากร
"เอกสารบรรยาย ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง"
โดย พันเอกแพทย์หญิง สุมล นาคเฉลิม ณ โรงแรมอุบลบุรีย์
"เอกสารบรรยาย สหกรณ์ต้องปรับตัวอย่างไร? จังหวัดพิษณุโลก"

- กฎหมายว่าด้วยจำนอง เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวทางการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน
- ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน
- ตัวอย่างหนังสือเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้

เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก กรมพลังงานทดแทน วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก บริษัทบางจากปิโตรเลียม วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
 

 

 

 

ประจำวันที่ 1 - 15 มกราคม 2559
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมมือกับ พอช. MOU โครงการความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ฯ อ่านต่อหน้า 17
"สมคิด" ชง 5 มาตรการ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก อ่านต่อหน้า 23
สหกรณ์ดอนหอ...ก้าวไม่หยุด รุกคืบรับซื้อ...ยาง-มันฯ-อ้อย อ่านต่อหน้า 24
ปปง.เร่งคืนทรัพย์สิน คดีฉ้อโกงปชช. เพื่อเยียวยาความเสียหาย อ่านต่อหน้า 24
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 
  
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th