ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 

 

 
 

 

 

 

.......................................................................................................................
สารวันสหกรณ์สากล 2015
.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
.......................................................................................................................
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
.......................................................................................................................
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือสหกรณ์ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ภายใต้โครงการ "น้ำใจสหกรณ์ไทย ช่วยเหลือสหกรณ์เนปาล"

รายนามผู้บริจาค คลิกที่นี้

.......................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมคัดเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่น และกิจกรรมคัดเลือก 100 นักสหกรณ์ ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี้

.......................................................................................................................
สหกรณ์พลังงานน้ำมันและปุ๋ยอินทรีย์ จำกัด
ได้จัดทำโครงการปฏิรูปราคาพลังงานน้ำมัน/พลังงานชีวภาพ
.......................................................................................................................
บันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับองค์การสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย
.......................................................................................................................
 

 

.......................................................................................................................
ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัทมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 3 ชั้น
.......................................................................................................................
ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย
.......................................................................................................................

 

.......................................................................................................................
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง" รุ่นที่ 11 (ผนส.)
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 30 กันยายน 2558
.......................................................................................................................
"เอกสารบรรยาย สหกรณ์ต้องปรับตัวอย่างไร? จังหวัดพิษณุโลก"

- กฎหมายว่าด้วยจำนอง เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวทางการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน
- ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน
- ตัวอย่างหนังสือเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้

.......................................................................................................................
เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก กรมพลังงานทดแทน วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
.......................................................................................................................
เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก บริษัทบางจากปิโตรเลียม วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
.......................................................................................................................
 

 

 

 

ประจำวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2558
สันนิบาตสหกรณ์ฯเตรียมลุย!! เร่งส่งเสริมสหกรณ์ สปป.ลาว ให้เข้มแข็ง น.2
ประธาน ชสอ. ประชุม สภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก น.5
ศอ.บต.เยี่ยมชมงาน สันนิบาตสหกรณ์ฯ น.17
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th