ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์
สถาบันพิทยาลงกรณ์
ทวิตเตอร์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อินสตาแกรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ยูทูป สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 

 

 

 

"การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและบทวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561)"

1. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

2. คำชี้แจงข้อไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

3. บทวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

4. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ ( ฉบับที่...) พ.ศ. .... ( Checklist)


 

 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 347 ประจำวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561
สันนิบาตสหกรณ์ลงพื้นที่จัดอบรมสหกรณ์สมาชิกระดับภูมิภาค
มอบนโยบายเครือข่ายสหกรณ์กาฬสินธุ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นจังหวัดสหกรณ์สีขาว
ยกสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด เป็นต้นแบบสถาบันเกษตรกรที่ช่วยแก้ปัญหา ราคายางพาราตกตํ่าได้สำเร็จ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ วางระบบบริหารจัดการผลผลิตร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนและมีตลาดรองรับชัดเจน
ร่วมมือพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศภูฏาน
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : clt@clt.or.th