ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
ศูนย์แสดงสินค้าอาเซียน
ICA

 

 

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 

 

.......................................................................................................................
เทคนิคการติดตามหนี้สหกรณ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557
เทคนิคการตกแต่งภาพ PHOTOSHOP วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557
การบริหารเงินทุนอย่างไรไม่เสี่ยง ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2557
การวิเคราะห์ลางบอกเหตุการทุจริตในสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2557
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง” รุ่น 10 (ผนส.10)
เอกสารประกอบการพัฒนาสหกรณ์ไทย : โอกาสและการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
.......................................................................................................................
 

 

.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย
.......................................................................................................................
 

 

.......................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการจำนวน 1 อัตรา
.......................................................................................................................
 

 

.......................................................................................................................
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์
ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย
.......................................................................................................................
สารขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล วันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 92 ขององค์การ
สัมพันธภาพฯ และครั้งที่ 20 ขององค์การสหประชาชาติ 5 กรกฎาคม 2557
.......................................................................................................................
แถลงการณ์ร่วมของ “กลุ่มเกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพื่อความร่วมมือ” ว่าด้วยนโยบายด้านการค้าและการเกษตร
1 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
.......................................................................................................................
 

 

 

 

ประจำวันที่ 1 - 15 กรกฏาคม 2557
สัมภาษณ์พิเศษ “ศิริชัย ออสุวรรณ” ดูงานสหกรณ์ แห่งแรกของโลก “สหกรณ์แห่งเมืองรอชเดล” น.4
สัมภาษณ์พิเศษ แถลงผลงาน ชสอ.สร้าง ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน “ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์” น.11
สสท.จับมือ JA-ZENCHU จัดกิจกรรม สหกรณ์ไทย ร่วมใจปลูกป่า รักษ์ต้นน้ำ เฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สากล” น.16
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าคืนความสุขสู่ประชาชน น.16
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th