ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561
"ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. .."
ความเห็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ..
แนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันกับสหกรณ์อื่น
ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ทั้ง 3 ฉบับ
ความคิดเห็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศต่อร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดย รัฐบาล (สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดย พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ
ผลการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โครงการงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 

 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ ให้เช่าพื้นที่โดยวิธีคัดเลือกเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างทาสีภายนอกอาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 342 ประจำวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขบวนการสหกรณ์ร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561
นายกรัฐมนตรีเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ดันจันทบุรีเป็น "มหานครผลไม้โลก"
ครม.อนุมัติแล้ว! กฎหมายตั้งสถาบันการเงินประชาชน
สสท. เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก จ.เชียงราย
สกู๊ปพิเศษ บ้านและความหวัง...ของชาวชุมชนริมคลองสอง สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด
ศาลเลื่อนตรวจหลักฐานโกง 'คลองจั่น' อัยการหอบเอกสารกว่า 3 พันฉบับร่วมพิจารณาศุภชัยและพวกโกงคลองจั่น
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : clt@clt.or.th