ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
ศูนย์แสดงสินค้าอาเซียน
ICA

 

 

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 
 

 

.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
.......................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมคัดเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่น และกิจกรรมคัดเลือก 100 นักสหกรณ์ ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
.......................................................................................................................
สหกรณ์พลังงานน้ำมันและปุ๋ยอินทรีย์ จำกัด
ได้จัดทำโครงการปฏิรูปราคาพลังงานน้ำมัน/พลังงานชีวภาพ
.......................................................................................................................
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ พุทธศักราช ๒๕๕๘
.......................................................................................................................
หนังสือค้ำประกันตามกฎหมายใหม่ สำหรับสัญญาซื้อขาย
.......................................................................................................................
หนังสือค้ำประกันตามกฎหมายใหม่ สำหรับเงินกู้ที่สหกรณ์ไม่ได้หักหนี้จากเงินเดือน
.......................................................................................................................
หนังสือค้ำประกันตามกฎหมายใหม่ สำหรับเงินกู้ที่สหกรณ์หักหนี้จากเงินเดือน
.......................................................................................................................
กฏหมายค้ำประกันและจำนองส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป)
.......................................................................................................................
สัญญาค้ำประกันตามกฏหมายใหม่
.......................................................................................................................
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
.......................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 24
.......................................................................................................................
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมปรินซ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
.......................................................................................................................
รายงานกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2557
.......................................................................................................................
บันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับองค์การสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย
.......................................................................................................................
 

 

.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ จำนวน 2 อัตรา
.......................................................................................................................
 

 

.......................................................................................................................
"เอกสารบรรยาย สหกรณ์ต้องปรับตัวอย่างไร? จังหวัดพิษณุโลก"

- กฎหมายว่าด้วยจำนอง เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวทางการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน
- ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน
- ตัวอย่างหนังสือเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้

.......................................................................................................................
เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก กรมพลังงานทดแทน วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
.......................................................................................................................
เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก บริษัทบางจากปิโตรเลียม วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
.......................................................................................................................
 

 

 

 

ประจำวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2558
สน.ท่าแซะ เปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จากน้ำทิ้ง ขนาด 2,000 kw/hr น.2
ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยื่นหนังสือนายกฯ แสดงจุดยืนไม่เกี่ยวข้องคลองจั่น น.17
สันนิบาตสหกรณ์ประชุมหารือจัดตั้ง สันนิบาตฯจังหวัดสมุทรปราการ น.27
สสท.ร่วมงาน 38 ปี สอ.ศธ. น.27
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์

 

 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th