ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย ในปี พ.ศ.2559
ชสท.ขอเชิญชวนประกวดร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 2
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อ 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรมร่วมสนุกตอบแบบสอบถามกับทางสันนิบาตสหกรณ์ในงาน “ 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง ”
คู่มือการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับองค์การสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ ขยายระยะเวลาสอบราคาจัดจ้างเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

โครงการพัฒนาคัดสรรวิทยากร
 

 

 

 

ประจำวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
"นายกฯ เปิดงาน 100 ปีสหกรณ์ไทย" ชี้สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจ อ่านต่อหน้า 18
สสท.ชง สปท.ใช้ระบบสหกรณ์หนุนการพัฒนาประเทศ อ่านต่อหน้า 18
สสท.ยื่นหนังสือต่อ รองปธ.กรธ คนที่ 1ขอให้บรรจุการส่งเสริม สนัสนุนและคุ้มครองสหกรณ์ในร่าง รธน. อ่านต่อหน้า 17
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ยึดนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ใช้คอกกลางสหกรณ์ เลี้ยงโคขุนของสมาชิกเพื่อลดต้นทุน อ่านต่อหน้า 19
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 
  
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th