ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

"การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและบทวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561)"

1.รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

2.คำชี้แจงข้อไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

3.บทวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....


โครงการสัมมนาคืนสู่เหย้าผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง "สิงห์คืนถ้ำ"
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแทนตำแหน่งที่ว่าง
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2560
กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญ ผู้แทนสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่าง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560
 

 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 346 ประจำวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561
ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ นำคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในหลวง ร.10
เสริมเขี้ยวเล็บผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ติวเข้มกฎหมายสินเชื่อและเทคนิคการทวงหนี้
สสท. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปี
ครบรอบ 66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อเกษตรกร
วอนภาครัฐรับฟังความเห็น แก้ไขร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่
ก.เกษตรฯ จับมือเทสโก้ โลตัส รับซื้อข้าวสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคอีสานเพิ่ม
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : clt@clt.or.th