ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12
หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำองค์กร" ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559
การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย ในปี พ.ศ.2559
ชสท.ขอเชิญชวนประกวดร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 2
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อ 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรมร่วมสนุกตอบแบบสอบถามกับทางสันนิบาตสหกรณ์ในงาน “ 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง ”
คู่มือการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับองค์การสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้า ตำแหน่งเจ้าหน้สที่ต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ
 

 

โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12
หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำองค์กร" ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559
โครงการพัฒนาคัดสรรวิทยากร
 

 

 

 

ประจำวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559
สสท.จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เฉลิมฉลอง 100 ปีสหกรณ์ไทย อ่านต่อหน้า 2
ครบรอบ 65 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนา "สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ" อ่านต่อหน้า 17
ชสอ.จัดประกวดผลงานนวัตกรรมฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ อ่านต่อหน้า 19
กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูสถาบันเกษตรกร เครือข่ายรัษฏารวมตัวเข้มแข็ง ยกเป็นตัวอย่างของความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพและราคายางพารา อ่านต่อหน้า 20
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 
  
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th