ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
ศูนย์แสดงสินค้าอาเซียน
ICA

 

 

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558”
.......................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 24
.......................................................................................................................
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมปรินซ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
.......................................................................................................................
รายงานกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2557
.......................................................................................................................
บันทึกความเข้าใจ
โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับองค์การสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย
.......................................................................................................................
สารขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล วันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 92 ขององค์การ
สัมพันธภาพฯ และครั้งที่ 20 ขององค์การสหประชาชาติ 5 กรกฎาคม 2557
.......................................................................................................................
แถลงการณ์ร่วมของ “กลุ่มเกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพื่อความร่วมมือ” ว่าด้วยนโยบายด้านการค้าและการเกษตร
1 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
.......................................................................................................................
 

 

.......................................................................................................................
เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก กรมพลังงานทดแทน วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
.......................................................................................................................
เอกสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก บริษัทบางจากปิโตรเลียม วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
.......................................................................................................................
 

 

 

 

 

ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2558
ประชุมใหญ่ สสท.แถลงผลงานปี 57 พร้อมเลือกตั้งกรรมการชุด ที่ 24 น.14
สันนิบาตสหกรณ์ฯ หนุนสหกรณ์ สนองนโยบายรัฐผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ น.17
สร้างภูมิคุ้มกันด้านกฎหมาย สหกรณ์ในเพชรบุรี น.17
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์

 

 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th