ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

โครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งและการเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด”
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช พัทยา จ.ชลบุร
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร นักบริหารสหกรณ์การเกษตร

เกณฑ์คุมเข้มสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ล็อตแรก (1 มิ.ย.2560) สรุปง่ายๆดังนี้

1. กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท ของสหกรณ์และชุมนุม ไม่เกิน 4.5% ต่อปี (ประกาศ)
2. กำหนดให้อ้ตราจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 10% ต่อปี (อ้ตราเท่าเดิม) แต่ไม่เกิน 80% ของกำไรสุทธิของสหกรณ์
    (ร่างกฎกระทรวง)

3. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น สหกรณ์ผู้รับฝากจะรับฝากเงินจากสหกรณ์ใหญ่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
    เมื่อรวมกับเงินกู้ (ถ้ามี) ได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝาก (ร่างระเบียบ)

4. สหกรณ์ขนาดใหญ่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จะปล่อยกู้ให้สหกรณ์แห่งใดแห่งหนึ่ง ได้ไม่เกิน 10%
    ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝาก (ร่างระเบียบ)


หมายเหตุ ข้อ 3 และ 4 ให้สหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์ให้แก้ไขระเบียบเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นไปตามร่างระเบียบใหม่ ภายใน 120 วัน นับจาก 1 มิ.ย. กรณีสหกรณ์ใดไม่ดำเนินการ ให้สหกรณ์จังหวัดเพิกถอนการให้ความเห็นชอบระเบียบเดิม

สารานุกรมความรู้ เรื่องสหกรณ์
ประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์
สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ขอเชิญร่วมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560"
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (แผนงานงบประมาณ 60)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สสท. 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สสท. 5 ปี
ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 20 ปี
ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 5 ปี
กำหนดการพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2559
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
บทเพลง 100 ปี สหกรณ์ไทย ครบรอบ 64 ปี ชสท.
โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง 100 ปี สหกรณ์ไทย : ประวัติความเป็นมา และแนวโน้มของสหกรณ์ไทยในทศวรรษหน้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ
 

 

โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2560
โครงการพัฒนาคัดสรรวิทยากร
 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 334 ประจำวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560
วาง 4 หลักเกณฑ์กำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คุมเข้ม ลุยสกัดปมทุจริตในสหกรณ์
ชสท. ประชุมใหญ่สามัญฯ ครบรอบ 65 ปี เชิดชู “คุณค่าสหกรณ์”
ชสอ. เปิดประชุมใหญ่ฯโชว์ผลกำไร 1,356 ล้าน
“พลเอกฉัตรชัย” เล็งสหกรณ์ญี่ปุ่น เป็นต้นแบบสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th