ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561
"ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. .."
ความเห็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ..
แนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันกับสหกรณ์อื่น
ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ทั้ง 3 ฉบับ
ความคิดเห็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศต่อร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดย รัฐบาล (สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดย พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ
ผลการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โครงการงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ข้อหารือ กสส.กฎกระทรวงค่าบำรุง
ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2560
กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
แผนงานและงบประมาณรายรับ-จ่าย ประจำปี 2561 เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ เพื่อพิจารณา
ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560
โครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งและการเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด”
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช พัทยา จ.ชลบุรี
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร นักบริหารสหกรณ์การเกษตร
 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ(ประจำศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส)
 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 341 ประจำวันที่ 1 - 31 มกราคม 2561
"อลงกรณ์" เปิดงานประชุมใหญ่ สสท.
"สมคิด" หนุนกระทรวงเกษตรฯเดินเครื่องแก้ปัญหาปากท้องเกษตรกร
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์
เกษตรแปลงใหญ่ รุกก้าวสู่ปีที่ 3 ยกระดับมาตรฐานเกษตรกร สู่เกษตร 4.0
สกู๊ปพิเศษ การบริหารจัดการน้ำด้วย "โคก หนอง นา โมเดล"
เดินหน้าจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ทุนเกิน 5,000 ล้าน
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

 
  
 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : clt@clt.or.th