[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  


23 / พ.ค. / 2560 : ( 13 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๔
22 / พ.ค. / 2560 : ( 19 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ รุ่นที่ ๓
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
22 / พ.ค. / 2560 : ( 19 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สสท. จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ....กับอนาคตสหกรณ์ไทย (รุ่นที่ ๔)
ณ จังหวัดเพชรบุรี
22 / พ.ค. / 2560 : ( 16 / ) โดย sarawut
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปธ. สสท. เปิดโครงการ “การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์”
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ปธ. สสท. เปิดโครงการ “การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
18 / พ.ค. / 2560 : ( 29 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น เกี่ยวกับเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
และร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
18 / พ.ค. / 2560 : ( 17 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น จำกัด
รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น จำกัด
18 / พ.ค. / 2560 : ( 21 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมกิจการ สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดยนายเอนก นาคดิลก รองประธานฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด
18 / พ.ค. / 2560 : ( 19 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมชมกิจการ สอ.มทบ.23
นายเอนก นาคดิลก รองประธานฯ สสท.เข้าเยี่ยมชมเยี่ยมชมกิจการ สอ.มทบ.23
18 / พ.ค. / 2560 : ( 35 / ) โดย webmaster
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในชุมชน
18 / พ.ค. / 2560 : ( 19 / ) โดย werika
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยท สอ.ครูขอนแก่น
ประธานฯ สสท. พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการ สองครูขอนแก่น